Toon zoekbalkToon menu

Vroegsignalering

Bij het ouder worden kan de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en daarmee de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde zelfredzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. Daarom is het van belang om vroegtijdig de signalen hiervan op te pakken. Met vroegopsporing kan er preventief en in een vroeg stadium zorg en ondersteuning geboden worden aan kwetsbare ouderen. 


Waarom vroegsignalering?

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen te maken met beperkingen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Dan is het wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren.


Oplettende sleutelfiguren

Oplettende sleutelfiguren in de wijk spelen daarbij een doorslaggevende rol: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van sociaal wijkteam tot vrijwilliger, van huisarts tot ouderenadviseur. Als je signaleert welke ouderen potentieel kwetsbaar zijn, kun je samen met deze oudere, zijn netwerk, mantelzorgers, vrijwilligersinitiatieven en eventueel betrokken professionals zoeken naar ondersteuning die erger kan voorkomen.

Essentieel is dat je daarbij goed kijkt naar wat de oudere zelf wil, dat de ondersteuning is gericht op de wensen en behoeften van de oudere zelf en dat niet alleen gekeken wordt naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat de oudere nog wél wil en kan. Dat alles blijkt onder meer uit een onderzoek van het RIVM (pdf).


Screeningsinstrumenten om kwetsbaarheid te meten

Met screeningsinstrumenten kun je de kwetsbaarheid van ouderen vaststellen en benader je ouderen op een systematische manier, bijvoorbeeld met gegevens uit een Huisarts Informatie Systeem. Een prima methode om kwetsbare ouderen te selecteren, ook als ze zorg mijden. Heb je die selectie gemaakt, dan gebruik je assessmentsinstrumenten om te zien met welke (beginnende) beperkingen een oudere te maken heeft.

In projecten als SamenOud krijgen ouderen van 75+ jaarlijks een vragenlijst. De meest kwetsbaren onder hen krijgen vervolgens een huisbezoek.

Ook zijn er in diverse gemeenten projecten voor preventief huisbezoek, waarbij vrijwilligers of professionals proactief in contact komen met ouderen. Maar het initiatief kan uiteraard juist ook bij de oudere zelf liggen.

Bekijk onder tools en projecten de beschikbare instrumenten voor vroegsignalering. 

Tools

Aanpak Easycare-TOS

Aanpak Easycare-TOS

Easycare-TOS (Easycare-Tweetraps Ouderen Screening) is een simpele en betrouwbare methode om kwetsbaarheid onder ouderen goed en snel in kaart te brengen.

Lees meer over deze tool

Projecten

Behoefte als kompas, de oudere aan het woord

Behoefte als kompas, de oudere aan het woord

Het triage-instrument 'Behoefte als kompas, de oudere aan het roer' stelt de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en persoonlijk welbevinden vanuit het perspectief van de oudere vast.

Lees meer over dit project
Geriatrisch Zorgmodel: de kwetsbare oudere centraa

Geriatrisch Zorgmodel: de kwetsbare oudere centraa

Met het Geriatrisch Zorgmodel sporen praktijkondersteuners actief en vroegtijdig de risico’s en wensen op van thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie.

Lees meer over dit project
Help, dement! Platform voor online delen van ervar

Help, dement! Platform voor online delen van ervar

Op de website Praten Over Gezondheid.nl staan ervaringen van mensen met dementie en van hun mantelzorgers.

Lees meer over dit project
Meer zelfredzaamheid met SamenOud

Meer zelfredzaamheid met SamenOud

Preventief, proactief en samenhangende zorg zijn de kernwoorden van SamenOud.

Lees meer over dit project
Passen en meten: handvatten voor indicatiestelling

Passen en meten: handvatten voor indicatiestelling

Passen en meten geeft hulp bij het indiceren van extramurale zorg. Er wordt rekening gehouden met zorgbehoefte en mantelzorg.

Lees meer over dit project
TOPICS-CEP: Meetinstrumenten voor evaluatie van ou

TOPICS-CEP: Meetinstrumenten voor evaluatie van ou

The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Composite EndPoint (TOPICS-CEP) helpt onderzoekers en beleidsmakers om gezondheidsinterventies voor (kwetsbare) ouderen te evalueren. 

Lees meer over dit project
Walcheren Integrale Zorgmodel voor signalering en

Walcheren Integrale Zorgmodel voor signalering en

Het Walcheren Integrale Zorgmodel bestaat uit samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen waarin aanbieders van preventie, cure, care, wonen en welzijn met elkaar samenwerken.

Lees meer over dit project
Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk

Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk

Door de eerstelijnszorg te versterken met specifieke deskundigheid - bijvoorbeeld over dementie - verbetert de positie van ouderen en kunnen zij langer thuis blijven wonen.

Lees meer over dit project
Handreiking Kwetsbare Ouderen

Handreiking Kwetsbare Ouderen

De handreiking 'Kwetsbare Ouderen' is voor eerstelijns zorgverleners en multidisciplinaire teams die de zorg voor kwetsbare ouderen praktijkgericht en multidisciplinair willen organiseren.

Lees meer over dit project
Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS

Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS

Met het meetinstrument Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH) of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen.

Lees meer over dit project
Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

Voor het vaststellen van de benodigde zorg kan een triage-instrument vroegtijdig beoordelen.

Lees meer over dit project
Stappenplan Hospital Elderly Life Program (HELP)

Stappenplan Hospital Elderly Life Program (HELP)

Het HELP-programma wordt ingezet om het risico op een delier bij kwetsbare ouderen tijdens een ziekenhuisopname te verkleinen.

Lees meer over dit project
TREE: vroegtijdige herkenning van COPD en hartfale

TREE: vroegtijdige herkenning van COPD en hartfale

Binnen het project ‘Triage van verminderde inspanningstolerantie bij kwetsbare ouderen’ (TREE) is een pro-actief screeningsbeleid onderzocht voor het vroeg opsporen van hartfalen,

Lees meer over dit project