Naar hoofdinhoud

BeterOud Partners

De onderstaande partijen werken samen in BeterOud:

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. Hun missie is het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Ze vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom bieden ze allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

GGD Flevoland

GGD Flevoland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. GGD Flevoland draagt hieraan bij vanuit het programma Positief Ouder Worden. Doel van het programma is het bevorderen van gezond oud worden en het voorkomen van kwetsbaarheid onder thuiswonende 65-plussers. Dit doen zij door kennis en expertise te delen, netwerksamenwerking te versterken en gezondheidsbevorderende activiteiten en projecten te organiseren op het gebied van valpreventie, mondzorg, leefstijl en hersengezondheid.

KBO-PCOB

Zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland en behartigt belangen van haar leden op landelijk niveau in Den Haag én in de stad of dorp.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt kennis over sport en bewegen met onderzoekers, professionals en het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen over sport en bewegen vindt er antwoord. Het kenniscentrum is actief in netwerken van overheden, onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg en sportaanbieders.

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020, voorheen KNVG & NVOG. Bij Koepel Gepensioneerden zijn ruim 80 organisaties van gepensioneerden aangesloten. In totaal vertegenwoordigt Koepel Gepensioneerden zo'n 300.000 gepensioneerden. Gericht op belangenbehartiging op het terrein van pensioen, zorg, welzijn en wonen.  

Laego

Laego is het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Doel is de eerstelijns ouderenzorg te optimaliseren, zowel voor thuiswonende ouderen als voor ouderen in een verzorgingshuis. De visie van Laego is dat ouderen met complexe problematiek baat hebben bij de huisarts als regisseur, die nauw samenwerkt met anderen.

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

NOV

De vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland, waarbij meer dan 350 organisaties zijn aangesloten. Dat zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken en met elkaar het hele maatschappelijke spectrum bestrijken. Samen met 11 lidorganisaties voert Vereniging NOV op 35 plekken in Nederland het programma Samen Ouder Worden uit.

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s.

ROS-netwerken

Het ROS-netwerk is een krachtenbundeling en expertisenetwerk van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). De kracht van dit landelijke netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken, wat cruciaal is om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. 

Sociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor sociaal werk. De ruim 600 leden zijn actief in het brede sociale domein en variëren van ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken binnen één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.

Stichting Educatie en Zorg & Welzijn 

Stichting Educatie Zorg & Welzijn heeft als doelen het verbinden van wetenschap en praktijk en vice versa en het verbeteren van inzicht, kennis en vaardigheden van alle personen werkzaam binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. De stichting organiseert daartoe bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)', de bijbehorende regionale bijeenkomsten en heeft een incompany trainingsaanbod.  

VeiligheidNL

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie en zet zich al ruim 35 jaar in om het leven van miljoenen mensen veilig(er) te maken door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren. Om impact te kunnen maken richten we ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dit doen we vanuit de programma's Valpreventie, Gehoorschadepreventie, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid, Productveiligheid én Kinderveiligheid.

Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten).

Doe je mee?

Ook lid worden van het consortium BeterOud? Mail dan naar Els Hofman: e.hofman@movisie.nl

Contact of vragen?

Els Hofman
Senior Adviseur Sociale Zorg, Movisie

Stuur een mail