Toon zoekbalkToon menu

Wie zitten er in de Raad van Ouderen? Even voorstellen

De Raad van Ouderen is sinds 2018 actief. Wat zij doen? Ze geven de minister van VWS gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ouderen aangaan. Maar wie zitten er in de Raad van Ouderen, en waarom  zijn zij  actief in de Raad? Dat lees je op deze voorstelpagina.

Huidige leden

(Deze lijst wordt nog aangevuld met alle leden)
Theo Roes
Anja Laeven
Noud Engelen
Agnes Cornelis
Marlou Kremer
Willem Bakker
Elisabeth Vreede-Chabot
Ria van Loon
Geesje Nijhof
Marilyn Haimé
Hans Wesselink 
Marie-Jeanne Boltong
Elisabeth van Oostrum
Anjo Geluk
Tineke van Iersel
Herman Meinhardt
Coen van den Heuvel
Fifi Groenendijk

Theo Roes

Woonplaats: Leiden
Geboortejaar: 1943
Geboorteplaats: Arnhem
 
Was: Mijn laatste functie was adjunct-directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Na een studie sociologie en massacommunicatie in Nijmegen en een korte journalistieke loopbaan kreeg ik in 1972 een functie op het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), voorloper van het huidige VWS. Dat stimuleerde mijn latent aanwezige maatschappelijke interesse sterk. Via een aansluitende loopbaan op het SCP heb ik in de loop der jaren een brede kennis opgebouwd over sociale vraagstukken in de Nederlandse samenleving en over het bijbehorende sociale beleid. Mijn gehele beroepsloopbaan heb ik mijn functies bij de Rijksoverheid gecombineerd met maatschappelijke activiteiten. Zoals lid gemeenteraad Leiden en Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de PvdA en ik ben nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van het lokale en landelijke welzijns- en zorgbeleid. Later kreeg ik ook toezichtfuncties in de zorgsector (verpleeghuizen), was ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en daarna trekker van de Werkplaatsen Sociaal Domein, potentieel belangrijke partners van de Raad van Ouderen en de regionale ouderenberaden. Ouderen hebben altijd een rol gespeeld in mijn betaald en onbetaald werk. Het gaat niet alleen om de zorgafhankelijke ouderen, maar ook om ouderen die volop in het leven staan, een maatschappelijke bijdrage leveren en hun leven naar eigen inzicht willen blijven inrichten.
 
Waarom zit u in Raad van Ouderen? In het afgelopen decennium is de maatschappelijke positie van ouderen fundamenteel veranderd. Wij ouderen zijn een omvangrijke maatschappelijke groep die zich volop in de samenleving manifesteert. Daarom ben ik ook zo blij met de missie van de Raad van Ouderen: het ouderenperspectief in het maatschappelijk debat brengen en de stem van ouderen laten horen over kwesties die zowel voor ons als voor de samenleving als geheel van belang zijn.  En in mijn visie is de allerbelangrijkste opdracht van de raad: ouderen bewust maken van hun maatschappelijke opdracht: een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Natuurlijk mogen we verwachten dat kwetsbare ouderen passend worden ondersteund, maar die opdracht kunnen we niet uitsluitend neerleggen bij onze kinderen, de volgende generatie. Vitale ouderen moeten in staat worden gesteld en uitgenodigd om zelf in actie te komen. Blijkens vele burgerinitiatieven is een steeds groter deel van onze generatie ouderen bereid deze maatschappelijke opdracht op te pakken. Ik hoop, dat we als Raad van Ouderen dit maatschappelijke veranderingsproces kunnen blijven ondersteunen. Hoewel in complexe veranderingsprocessen de bijdragen van de verschillende partijen moeilijk precies van elkaar zijn te onderscheiden, ben ik ervan overtuigd dat de Raad van Ouderen hieraan mede richting geeft en kan blijven geven.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Als ik zou beschikken over een budget van een miljoen euro zou ik inzetten op innovatieve initiatieven van en door ouderen en speciaal die voor ouderen met dementie.

Anja Laeven


Woonplaats: Utrecht
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats: Weert in Limburg
Was: HBO-lerares, projectleider, gemeenteraadslid PvdA Utrecht, gemeenteambtenaar Utrecht, directeur thuiszorg/verpleeghuizen, directeur provinciale cliëntenorganisatie, strategisch adviseur en diverse bestuurlijke functies in de kinderopvang, de cultuur, bij een landelijke seniorenorganisatie en  mentorschap.

Is: auditor, voorzitter centrale cliëntenraad VVT-organisatie in Utrecht en vanaf 1 maart 2022 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Ouderen.

Waarom zit u in Raad van Ouderen? De stem van alle ouderen kracht bijzetten en hun wensen en mogelijkheden laten doorklinken op de plekken die er voor hen toe doen.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? De adviezen die de Raad heeft opgesteld zijn waardevol. De inhoud ervan ‘inbreien’ op plekken dichtbij de ouderen zelf en door hen laten verder dragen zou mijn wens zijn. Als startende voorzitter kijk ik vooral met die ogen en verwacht ik dat de Raad op die manier het bestaan dubbel en dwars waar maakt en voortzet.

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Nog steeds zijn er te veel ouderen die moeite hebben deel te nemen aan de samenleving op een manier die bij hen past. Ik denk aan laaggeletterden, mensen met een andere cultuur, met gezondheidsbeperkingen, zij die slecht wonen. Deze groep verdient de grootste aandacht opdat ook zij kunnen genieten van hun ouderdom en kunnen bijdragen aan het geheel.

Noud Engelen


 

Was: Na mijn afstuderen aan de toenmalige ‘intervakgroep sociale gerontologie’ ben ik als ouderenpsycholoog gaan werken in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor Ouderen in oostelijk Zuid-Limburg. Behalve in de uitvoering, zoals diagnostiek, behandeling, casemanagement, crisiswerk en preventie,  was ik actief op het terrein van beleid en beleidsvorming, ook landelijk. Zo was ik enige tijd voorzitter van de adviesgriep sociale psychogeriatrie van de toenmalige koepelorganisatie (NVAGG) en had contact met andere koepelorganisaties in de ouderenzorg, de inspectie en het ministerie van VWS. Geleidelijk kreeg ik leidinggevende taken binnen mijn eigen organisatie en na een fusie met het psychiatrisch ziekenhuis in 2001 werd ik directeur van Mondriaan Ouderen, een geïntegreerde organisatie voor GGZ voor ouderen. Ik heb die functie bijna 19 jaar vervuld en in die tijd intensief mogen samenwerken met alle relevante organisaties in gezondheidszorg en ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg. Naast mijn functie als directeur ben ik ook betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek en publiceerde ik regelmatig.

Is: Ik ben momenteel zelfstandig gevestigd psycholoog en werkzaam als onder meer coach en supervisor. Ook ben ik voor medisch specialisten gespreksleider IFMS. Daarnaast ben ik bestuurlijk werkzaam: ik ben voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg, penningmeester van het bestuur van de PgD (een expertise-organisatie voor vakgroepen van psychologen in de ouderenzorg) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting MMM (Mensen met Mogelijkheden, een zorgorganisatie in Zuid Limburg). 

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? ‘Ouderen’ en ‘ouderenthematiek’ zijn gedurende mijn hele loopbaan mijn leitmotiv geweest. Ik heb, in spreektaal uitgedrukt, ‘ervoor gestudeerd’ en veel ervaring mogen opdoen. Nu ik zelf als het ware tot mijn eigen doelgroep ben gaan behoren is dit een unieke kans om mijn engagement met ouderenbeleid voort te kunnen zetten.

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Die parkeer ik nu even. Ongetwijfeld zal mijn nieuw werk in de Raad van Ouderen goede ideeën daarvoor opleveren.

Agnes Cornelis

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1938
Geboorteplaats: Philippine

Was: verpleegkundige
Is: Ik ben actief in de belangenbehartiging voor ouderen, onder andere als lid van de Regionale Ouderendelegatie Amsterdam e.o. en vrijwilliger Cliëntenbelang Amsterdam.
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om de stem van de ouderen ook op landelijk beleidsniveau door te laten klinken.
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Over voor ouderen cruciale thema’s en behoeften hebben we consensus bereikt met als resultaat de adviezen aan de minister van VWS. De adviezen aan hem worden nu ook in regionaal en lokaal verband geagendeerd. Voor de toekomst streef ik er op praktisch gebied naar dat wat in de Raad van Ouderen aan beleid is en wordt ontwikkeld, daadwerkelijk meer betekenis krijgt voor ouderen in mijn eigen leefomgeving.
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Een deel van dat miljoen zou ik besteden aan onderzoek om meer inzicht te krijgen welke (structurele) obstakels er zijn die de invloed van ouderen op het beleid belemmeren. Het andere deel zou ik besteden aan het opruimen van die obstakels om de kracht van ouderen in de samenleving te versterken. Ten gunste van de verschillende generaties en het kleiner maken van de materiële en immateriële kloof tussen de ruim en minder bedeelden.

Marlou Kremer

Woonplaats: Hoogeloon
Geboortejaar: 1952

Is: Lid van Advies Raad van de Academische werkplaats Ouderen Limburg, lid van Centrale Cliëntenraad MeanderGroep Zuid-Limburg, lid van Cliëntenraad Joris Zorg Oirschot. Voorzitter Zorgcoöperatie Hoogeloon.

Was: De eerste 10 jaar heb ik als radiologisch laborant in Zuyderland ziekenhuis Heerlen, Southern General Glasgow en Martini Ziekenhuis Groningen gewerkt. Daarna volgde de overstap naar Philips International Healthcare en Philips Design waar ik 26 jaar in diverse marketing-, productmanagement en innovatie-functies heb gewerkt die allemaal raakvlak met de gezondheidszorg hadden, onder andere CT, telemedicine, health & technology. Vanaf 2010 heb ik parttime gewerkt en dit gecombineerd met vrijwilligerswerk ouderenzorg.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan in de brede ouderenzorg vanuit een zorginstelling en klankbord en burgerinitiatief. Die brede kennis wil ik graag inzetten voor de ouderenzorg in een tijd waarbij er weer een grote maatschappelijke en zorgtransitie op komst is. Ik word daarbij graag geïnspireerd door de Raad van Ouderen als groep.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Ik zou nu 1 miljoen inzetten voor een dorps/wijkbudget pilot om ‘schottenloos’ de informele en formele zorg beter aan te laten sluiten en kwetsbare ouderen proactief signaleren. En wat er over is, inzetten voor mentale preventie, met name het digivaardig maken van ouderen.

Willem Bakker

Woonplaats: Westwoud (Noord-Holland)
Geboortejaar: 1958

Was: Ik ben begonnen als gediplomeerd metselaar en in mijn avonduren en vakanties heb ik ook twaalf en een half jaar in de horeca gewerkt. Toen de bouwwereld instortte en er geen droog brood in te verdienen viel, ben ik gaan werken op het distributiecentrum in Zaandam van Albert Heijn. Ik werkte op alle afdelingen en werd daarna laadmeester, ook op het landelijke distributiecentrum in Geldermalsen. Vervolgens heb ik mijn groot rijbewijs gehaald en op Italië en Spanje gereden. In 1995 ben ik afgekeurd vanwege spierreuma en een mislukte herniaoperatie.
 
Is: Ik zet mij in voor senioren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat ze geen netwerk meer hebben. Ik ben voorzitter van de Stichting Ouderennetwerk West-Friesland. Ook zit ik in de huurdersraad van woningstichting het Grootslag in Wervershoof. Daar ben ik voorzitter van de klachtencommissie. Mantelzorger ben ik ook al heel wat jaren, voor die ouderen die niemand meer hebben in heel West-Friesland. Ouderen alleen al het gevoel geven dat ze iemand kunnen bellen als ze zich heel erg eenzaam voelen, doet wonderen. En als ze aan hun laatste reis beginnen, bied ik ze een reikende hand zodat ze niet in hun eentje hoeven te sterven.
 
Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Ik heb in West-Friesland vele wethouders, verzekeraars, groothandels en zorgorganisaties met andere ogen naar een casus kunnen laten kijken en de gevolgen van hun beleid laten zien voor ouderen. Samen kunnen we een heleboel bereiken zonder elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Geef de ouderen gewoon die stem waar ze recht op hebben, op deze manier komt het zeker goed in de toekomst. Ik vind het een eer deel te nemen aan de landelijke Raad van Ouderen en hoop dat heel lang te kunnen blijven doen.
 
Wat heeft u al bereikt met de Raad van Ouderen? We hebben als stichting Ouderennetwerk West-Friesland ons uiterste best gedaan om Gonny de Vries (inmiddels ex-lid Raad van ouderen) de juiste input te geven voor deze Raad van Ouderen. Het is dan ook een eer om Gonny te mogen opvolgen.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Een deel geven aan al die stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor ouderen zonder daar ook maar enige financiële vergoeding voor te ontvangen. Deze organisaties nemen veel werk uit handen van gemeentes op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, wonen, zorg en welzijn. Door dit beter te belonen zal men inzien dat men veel minder geld kwijt is dan nu het geval is. Het geld dat dan nog overblijft zou ik verdelen onder al die wijkverpleegkundige die met man en macht ouderen verzorgen omdat de bejaardenhuizen gesloten zijn en ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen.

Elisabeth Vreede-Chabot 

Woonplaats: Utrechtse Heuvelrug 

Is: Lid NUZO-Ouderendelegatie en actief in verschillende projecten, onder andere op het gebied van mondzorg, lid van de commissies Wonen Senioren Platform en de Woonadviescommissie van Utrechtse Heuvelrug, vrijwilliger bij de Mantelzorglijn en lid projectgroep Topics-MDS. 
 
Was: medewerker Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Utrecht, ambtelijk secretaris bij zorggerelateerde instellingen, beleidsmedewerker bij de centrale overheid en ergotherapeut bij diverse revalidatie-instellingen. En verder vrijwilliger bij OuderenOmbudsman Nationaal Ouderenfonds en lid Wmo-raad. 
 
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om primair vanuit de NUZO-ouderendelegatie de stem van de ouderen in te brengen op landelijke niveau. Dit in de hoop en de verwachting dat er bij het ontwikkelen van landelijk beleid rekening wordt gehouden met de lokale praktijk. 
 
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Kijk daarvoor maar naar onze uitgebrachte adviezen, met name het advies ICT- hulpmiddelen in zorg en welzijn. 
 
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? In tweeën delen! Met de eerste helft zou ik willen proberen praktische en passende oplossingen te laten ontwikkelen voor de niet (meer) digitaal vaardige ouderen, samen met hun naasten en de zorgverleners, vooral daar waar tekorten aan zorg- en hulpverleners ontstaan. En met de andere helft zou ik proberen een toolkit te (laten) ontwerpen met handvatten voor architecten, investeerders in woonvastgoed, afdelingen Woningbouw van gemeenten, woningbouwcorporaties, en dergelijke om woningen werkelijk zo te ontwerpen dat die ook bewoonbaar blijven voor mensen in een rolstoel. Dat is echt meer dan een ‘nultredewoning’. Mijn stip op de horizon is dat dit tot de minimumeisen voor alle woningbouw gaat gelden. 

Ria van Loon

Woonplaats : Assen
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats: Sneek
 
Was: Ik ben begonnen als fysiotherapeut in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Een fijn ziekenhuis om te werken en ik ben er dan ook tot mijn pensioen gebleven. Na 20 jaar werken als fysiotherapeut/manueel therapeut heb ik een opleiding management in de non profitsector gevolgd, en daarna gewerkt als manager (revalidatie, infectiepreventie, geestelijke verzorging, transmurale zorg en nog één en ander) en was ik lid van het managementteam. Daarbij kreeg ik ook allerlei zaken op het gebied van ouderenzorg in portefeuille, zoals het opzetten van de afdeling geriatrie en van een palliatief team en het behalen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 
 
Is: Door mijn werk kreeg ik contact met de Denktank 60+ Noord en na mijn pensioen werd ik lid van deze groep. Van daaruit ben ik betrokken bij allerlei projecten en organisaties, onder andere op het gebied van ACP ( Advanced Care Planning), PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving) en onderwijs. En als tegenhanger ben ik lid van de Raad van Advies van Kids Casa (Kinderopvang).  Ik werk in het Drents Museum, voor stichting Vier het Leven, en ik ben bestuurslid van het Drents Kamerkoor.
 
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om de stem van ouderen ook in Den Haag te laten horen! Liefst iets verder dan alleen voor VWS. Gevraagd en (misschien vooral) ongevraagd! De Raad is een mooie mix van ouderen met bestuurlijke en praktische ervaring en daardoor in staat goed te adviseren vanuit verschillende invalshoeken. Natuurlijk primair vanuit de leefwereld van ouderen, we hebben een  brede achterban die input levert voor onze adviezen. En ik leer er zelf veel van, het houdt me betrokken en scherp. Deze ‘derde levensfase’ (volgens het rapport van de RVS in 2020 2020) wil ik graag nog actief gebruiken! 
 
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Het is lastig om te bepalen wat we precies bereiken met onze adviezen. We zien dat ze gebruikt worden, er wordt op gereageerd. Ik ben al blij als beleidsmakers door onze adviezen even meekijken door de bril van ouderen, en zich realiseren wat ouderen zelf belangrijk vinden. Maar het is wel een kwestie van een lange adem hebben.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen?  Een miljoen is niet zoveel voor de grijze golf die eraan komt. Maar zorgen dat ouderen digitaal goed aangesloten blijven en dat ondersteuning op dat gebied gemakkelijk bereikbaar is, vind ik erg belangrijk.

Geesje Nijhof

Woonplaats: Paterswolde
Geboortedatum: 11 mei 1951
Geboorteplaats: Wachtum

Was: Arts Maatschappij en Gezondheid en ik werkte bij de GGD Groningen, het RIVM en de IGJ als coördinerend specialistisch inspecteur, de laatste jaren op het gebied van de ouderenzorg. Ik was in mijn werk vooral gericht op mensen met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mensen met een etnisch andere achtergrond en de impact van laaggeletterdheid. Mijn focus was integraal gezondheidsbeleid met preventie en verbinding tussen welzijn, wonen en zorg.

Is: Coach, calamiteitenonderzoeker bij Triaspect en vrijwilliger met en voor mijn eigen doelgroep: de ouder wordende mens. Dit probeer ik te doen vanuit mijn perspectief als jonge oudere, waarbij ik mijn vaardigheden en kennis met plezier inzet. Vooral de  intergenerationele contacten en uitwisseling geven hierbij veel energie. Kunstverkenning en zelf creatief bezig zijn samen met anderen is hier een voorbeeld van.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Na mijn afscheid bij de IGJ kwam het verzoek om voor de provincie Groningen in de Raad van Ouderen te gaan. Ik wilde graag maatschappelijk actief blijven en ik wil graag verbinden tussen wat lokaal en regionaal belangrijk is en wat gezamenlijk landelijk wordt geadviseerd en bedacht. Voor mij is het vanzelfsprekend dat leeftijd er niet toe doet, je denkt en praat mee over zaken die jou aangaan ook op oudere leeftijd. Niets voor ouderen zonder ouderen is een motto waar ik me bij thuis voel.
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Alleen bereik je niets. In de raad draagt iedereen, heel divers, vanuit eigen kracht en deskundigheid bij. Dat is uniek. Het geheel is veel meer dan de som der delen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om zuiver vanuit het ouderenperspectief te adviseren en niet vanuit een beroepsachtergrond. Ik ben er trots op dat het  steeds beter lukt om die diversiteit van ouderen een plek te geven in onze adviezen.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Voor mij hoeft dat niet specifiek naar wat nodig is voor ouderen. Er is genoeg, maar veel zaken kunnen anders en beter als beleidsmakers, beroepskrachten en ouderen samen kijken wat echt nodig is op kleinere schaal, bijvoorbeeld in de wijk waar je woont. Belangrijk is wel dat daar ook andere generaties bij aansluiten. Laat dat geld daarom ten goede komen die groepen die zich nu nog onvoldoende kunnen of willen laten horen en het zelf niet altijd redden.

Marilyn Haimé

Woonplaats: Zoetermeer
Geboortejaar: 1951
Geboorteplaats: Paramaribo in Suriname
 
Was: Rijksambtenaar, met name op het terrein van Constitutionele Zaken en Wetgeving:  de Grondwet, mensenrechten, staatsrecht, bestuursrecht en wetgeving op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ook op het gebied van Integratie en Inburgering.
 
Is: Nu met pensioen en ik heb wat bestuurlijke functies, onder meer in het Comité van Aanbeveling van het NOOM en bij Amnesty International. Vorig jaar en het afgelopen half jaar was ik ook lid van de Klachtencommissie van de Commissie Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS. Daarnaast ben met veel plezier oppas voor mijn twee kleinzoons en ben ik mantelzorger voor mijn moeder. Ik kook graag, om het even welke keuken, van Italiaans tot Japans en natuurlijk Indisch, Surinaams, maar ook de Hollandse pot.
 
Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Om ervoor te zorgen dat ook de stem van migrantenouderen gehoord wordt. Die groep is heel divers, niet alleen wat land van herkomst en cultuur betreft, maar ook qua opleiding, huiselijk, familie- en werkzaam bestaan en taalvaardigheid. 
 
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Dat de aandacht voor de specifieke situatie van migrantenouderen steeds meer vanzelfsprekend is geworden en dat daarmee de aandacht voor cultuursensitiviteit en een cultuurspecifieke benadering bevorderd wordt.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Dat is een heel moeilijke vraag. Er zijn zoveel thema’s zijn die om prioriteit strijden. Als ik zou moeten kiezen dan voor iets dat positief en preventief werkt voor de gezondheid en effectief eenzaamheid tegengaat. Bijvoorbeeld het project Sociaal Vitaal dat gezond ouder worden bevordert en bewezen effectief is. Een miljoen zou een verdere uitrol mogelijk maken, zodat het op nog veel meer plekken met veel migrantenouderen, in hun eigen wijk beschikbaar komt.

Hans Wesselink 

Woonplaats: Apeldoorn
Geboortejaar: 1950
Geboorteplaats: Schoonebeek
 
Was: Directievoorzitter van diverse lokale Rabobanken, onder andere in Groningen en Apeldoorn.

Is: Nu gepensioneerd. Verder toezichthouder bij de Gelre Ziekenhuizen en voorzitter Centrummanagement Apeldoorn en voorzitter Adviesraad sociaal domein Apeldoorn. En ik ben dus lid van de Raad van Ouderen en ik vertegenwoordig de Koepel van Gepensioneerden bij Beter Oud.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Ik wil een bijdrage leveren aan de positie van ouderen in de maatschappij en voor mijn eigen vitaliteit.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Ik ben pas een half jaar lid, dat is nog te kort om daar al iets van te vinden.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Een stimuleringsfonds oprichten voor eigen initiatieven van ouderen. Van, voor en door ouderen.

Marie-Jeanne Boltong


Woonplaats: Breda
Geboren in 1954

Was: Tijdens mijn studie Onderwijskunde werkte ik als docent in het middelbaar beroepsonderwijs en als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD. Daarna ben ik meer dan 30 jaar manager geweest bij gemeentes, in de geestelijke en publieke gezondheidszorg. Bij de laatste gemeente als sectormanager Sociaal Domein en als loco secretaris.

Is: Vicevoorzitter van het Ouderen - Mantelzorg Forum van GENERO Zuidwest-Nederland, secretaris van de Seniorenraad Breda, gastvrouw bij 4HetLeven, bestuurslid bij Thebe Extra, vrijwilliger bij BredaPhoto en bij Opgeruimd Breda.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen: Door de toetreding tot de Raad kan ik mijn advieswerkzaamheden voor en met ouderen nog meer met elkaar verbinden op lokaal (Breda), regionaal (West- en Midden-Brabant en Zuidwest-Nederland) en landelijk niveau. Die versterken elkaar. Ik ben sinds jaar en dag het liefste met meerdere klussen tegelijk bezig. Het werk houdt me langer vitaal en ik blijf betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen. Dat is voor mij te kort dag. Ik ben net aangetreden! Ik hoop dat we de ingezette lijn blijven voortzetten en kwalitatief goede adviezen produceren die tegelijkertijd uitvoerbaar zijn. Misschien is het op termijn mogelijk om niet alleen VWS van ons advies te voorzien maar ook andere ter zake doende ministeries.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Een miljoen om structureel iets te betekenen voor 3,5 miljoen mensen is veel te weinig. Als structurele verbetering de bedoeling is van dat miljoen, zou ik het teruggeven. Als je er een project mee wil financieren, zou ik kiezen voor een pilot van Senior Vakantie Krachten in de Zorg. Gepensioneerden werken betaald in de zomermaanden en tijdens de weken rondom de jaarwisseling en vangen zo het personeelstekort in de zorg op.

Elisabeth van Oostrum


Woonplaats: Leersum

Was: Ik was hoofd van een grote school in een Vinex-wijk en na mijn rechtenstudie werkte ik voor de overheid in de ruimtelijke sector. Ik ben 8 jaar lid geweest voor D66 in de gemeenteraad van Leersum en 8 jaar wethouder in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug met als portefeuille het Sociaal Domein.
Is: Toezichthouder en bestuurder. Tijdens mijn werk als wethouder ben ik ervan overtuigd geraakt dat welzijn minstens zo belangrijk is als zorg. En dat zingeving het meest essentieel is daarbij. Ik vind het dan ook fijn dat ik momenteel hieraan een bijdrage kan leveren, onder andere bij MantelzorgNL (voorzitter Raad van Toezicht en ledenraad), het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (portefeuille geestelijke zorg) en als voorzitter Raad van Toezicht van Zin in Utrecht, een van de oudste Centra voor Levensvragen. 

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Directe invloed op de Haagse politiek en een intermediair tussen praktijk en beleid! Als penvoerder van een drietal adviezen (Waardig Ouder worden, Zingeving en Voorbereiden op het Levenseinde) heb ik prettig samengewerkt met een schrijfgroep uit de Raad van Ouderen en met ons regionale ouderennetwerk NUZO. Het is mooi om te zien hoe vaak onze adviezen worden gebruikt. 

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Benutten voor het beter voorbereiden op het ouder worden. Niet alleen het wonen maar vooral: hoe zorg je dat je leven van betekenis blijft. 

Anjo Geluk

Woonplaats: Steenwijk
Geboortejaar: 1945
Geboorteplaats: Velp (Gelderland)

Was (beroep): Nadat ik 7 jaar A-verpleegkundige was geweest ben ik sociologie gaan studeren in Utrecht. Daarna heb ik een 20-tal boeken geschreven, en columns lesbrieven en artikelen. Mijn laatste boek was ‘Gezond zwanger worden’ over preconceptiezorg, samen met Eric Steegers van het Erasmus MC. Mijn werk heb ik altijd gecombineerd met bestuurswerk. Ik was ook lang mantelzorger.
Is (wat doet u nu): Ik ben niet met pensioen gegaan, maar werk parttime aan nieuwe drukken, doe redacties voor anderen en wat er verder op mijn weg komt. Verder ben ik voorzitter van Denktank 60+ Noord en van daaruit betrokken bij allerlei netwerken en organisaties. ‘Onderwijs’ is één van de speerpunten is. Ik ben ook voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van een brede zorggroep. Mijn man en ik hebben 5 kinderen en nu 10 kleinkinderen, die ik heel graag op de voet volg, ook nu oppassen niet meer nodig is. Kinderliteratuur is een hobby, net als textiele werkvormen en knutselen of een boom opzetten met de kleinkinderen. De combinatie jong en oud inspireert!
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Eigenlijk best een logische stap, omdat ik eerder ook al met de thema’s bezig was van de Raad van Ouderen en vond dat er wel een tandje bij kon. Het is ook een leerproces, samen met gemotiveerde andere ouderen een eigen en eigenwijze weg vinden en keuzes maken. Dat is spannend!
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Na een lange aanloop, kom ik onze adviezen en brieven steeds vaker tegen, worden we steeds meer een gesprekpartner. Ons gedachtegoed begint door te dringen. Doorgaan dus en flexibel zijn.
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Er is door ouderen zelf nog heel veel te doen: op het gebied van preventie, het samen optrekken van jong en oud, diversiteit … Lang niet alles kost geld en veel kan nu ook al beter. De uitdaging: meer, beter en creatiever samenwerken, minder schotten en regels. Dan kan dat miljoen ingezet worden voor een vluchtelingenkamp.
 

Tineke van Iersel

Portret van Tineke
Woonplaats: Beuningen
Geboortejaar: 1934
Geboorteplaats: Nijmegen

Was (beroep): Van huis uit was ik psychiatrisch verpleegkundige, zwartekruis-verpleging heette dat toen. Ik ben maatschappelijk werker geweest, heb veel gespreksgroepen gedraaid, ook in de vrouwenhulpverlening. Verder was ik voorzitter van de stichting Koprol, een sportvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Is (wat doet u nu): Ik ben lid van het doelgroeppanel van Netwerk 100 in Nijmegen en zit in het bestuur van een vereniging voor senioren in Beuningen. Ik begeleid al 21 jaar gespreksgroepen voor ouderen, ons oudste lid wordt volgende week 100. We zijn pas ook een centrum Vrijwilligers 80+ gestart, want ook 80-plussers kunnen nog heel veel. En ik ga regelmatig op stap met mijn kleindochters, met hen heb ik een goede band, dat is zo fijn.

Mijn man was zeevarende en daardoor voedde ik mijn 2 zonen voor een groot deel zelf op. Toen hij aan de wal kwam, ging hij zich omscholen tot maatschappelijk werk. De jongens gingen studeren en ik ging de nachtdienst in om het om het huishoudboekje kloppend te houden. Na een aantal jaren kreeg mijn man een auto-ongeluk. Door de daaraan overgehouden hersenbeschadiging kon hij niet meer zelfstandig functioneren. De keuze was naar een zorginstelling of ik als mantelzorger. Dat is eigenlijk geen keuze. We hebben het nog 17 jaar samen volgehouden, met fijne ondersteuning , maar toch. Na zijn overlijden heb ik mijn leven weer opgepakt.

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Wat goed is voor ouderen, daar wil ik me voor inzetten! Vanuit ons doelgroeppanel konden we 2 vertegenwoordigers afvaardigen, ik werd er daar één van. Het mooie van de Raad van Ouderen is dat het een goede mix is van bestuurlijke functies en mensen van de werkvloer. Dan kun je echt goede dingen adviseren, niet alleen vanachter je bureau vandaan. We hebben ook een grote achterban, die ons goede input levert voor onze adviezen.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? We hebben een aantal adviezen aan de minister gegeven en die zijn doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Het is wel jammer dat die niet zo vaak worden genoemd. Maar je ziet wel druppelsgewijs effecten van onze adviezen in het land, zoals ons advies over wonen en over digitale vaardigheden voor ouderen.

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Bouwen, bouwen, bouwen! Zie ook het rapport van de commissie Bos. Vooral in kleine kernen goede woonvoorzieningen creëren voor ouderen, met zorg natuurlijk en zo dat ouderen elkaar ook kunnen helpen. Maar ook preventie en voorlichting zijn heel belangrijk. Als je als oudere de weg niet weet, word je helemaal gek. 
 

Herman Meinhardt


Woonplaats: Gorinchem
Geboortejaar: 1947
Geboorteplaats: Rotterdam

Was: Ik heb 26 jaar in een verpleeghuisorganisatie gewerkt, oorspronkelijk als fysiotherapeut, maar ook in verschillende middenkaderfuncties. Daarna twee jaar als coördinator van een hospice. En ten slotte als belangenbehartiger voor ouderen, eerst bij de gezamenlijke provinciale ouderenbonden in Zuid-Holland, daarna via het Regionaal Patiënten en Consumentenplatform Rijnmond bij Zorgbelang Zuid-Holland.

Is: Ik maak deel uit van het ouderen-/mantelzorgforum van GENERO, het Geriatrisch netwerk Rotterdam en Omstreken en zit namens GENERO in de Raad van Ouderen.

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Ons devies is: ‘Voor ouderen, maar niet zonder ouderen’. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het heel vaak niet. Het zou tussen de oren van beleidsambtenaren op alle niveaus moeten zitten en ook bij zorg- en welzijnsorganisaties. Pas als dit zo is, is wat mij betreft, een belangrijk doel bereikt.

Wat heeft u al bereikt met de Raad van Ouderen? Wij geven gevraagde en ongevraagde adviezen, die staan ook op de website van BeterOud. Of die adviezen allemaal gevolgd worden, valt nog te bezien. Ik vermoed dat er nog heel wat moet gebeuren.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Het is belangrijk is om een paar goede campagnes op te zetten om de hele maatschappij ervan te doordringen, dat 'ouderen' geen afgeschreven groep is, geen 'dor hout', maar dat zeker in de derde levensfase de huidige maatschappij alleen maar kan functioneren dankzij deze groep! Toevallig ben ik bezig met een nieuw private leasecontract en het is bijna niet te doen is om een boetevrij contract te krijgen. Terwijl de doelgroep ouderen voor leasemaatschappijen juist een flinke markt wordt.
 

Coen van den Heuvel

Woonplaats: Heerenveen
Geboortejaar: 1948
Geboorteplaats: Rotterdam

Was: Na mijn opleiding tot medisch psycholoog was ik even werkzaam in de GGZ en ben ik rijksambtenaar geworden. Bij het toenmalige ministerie van CRM hield ik me bezig met bijstandszaken. Dat was een mooie tijd. Toen konden we met de bijstandsregelingen nog echt maatschappelijke knelpunten oplossen. Ik schreef ook mee aan de eerste Emancipatienota. Later ging ik naar Binnenlandse Zaken en Justitie en kwam ik bij de politie en Europol terecht en in allerlei besturen en denktanks. Mijn expertise werd toen vooral ICT-strategie.

Is: Ik was voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden Heerenveen en ben nu voorzitter van de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO).

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Ik ben gevraagd! Om eerlijk te zijn had ik wel mijn twijfels over de positionering en de juridische grondslag. Ik vroeg me af: wil ik dit wel. Maar ik heb me laten overtuigen.

Wat heeft u al bereikt met de Raad van Ouderen? We zijn op de goede weg. Onze adviezen maken wel degelijk uit en men ziet ons en luistert naar ons. Het ministerie gaat ook goed met ons om, vind ik. In het zorgveld hebben we meer smoel gekregen dan ik had verwacht. Toch mag onze positie nog wel steviger en onafhankelijker.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Teruggeven aan de minister! Als je ziet welke partijen zich allemaal bewegen in zorg en welzijn, zou ik zeggen: ‘Kijk eerst eens wat echt nodig is voor goede zorg.

Fifi Groenendijk

Officieel: Helen-Mary Louise Francisca Groenendijk-Bemelmans
Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar: 1942
Geboren in: Maastricht
Was (beroep): Huisarts, vooral in achterstandswijken met veel migranten
Is nu: Lid van het doelgroeppanel Netwerk 100; betrokken bij Medische Begeleiding Ongedocumenteerden en lid Europees Ouderenplatform AGE

Zit in de Raad van Ouderen omdat: Een aantal zaken kan nog beter geregeld worden, zoals welzijn en wonen voor senioren.

Wat al bereikt met Raad van Ouderen: Ik heb bevlogen mensen ontmoet en nieuwe inzichten gekregen. Er zijn voor mij nieuwe mogelijkheden om te raadplegen gekomen en ik heb mee geholpen adviezen te schrijven.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Die zou ik aan sociaal werk geven met speciale aandacht voor migranten.

 

 

Raad van Ouderen in gesprek met minister

Hugo de Jonge onderschrijft dat belang van de Raad van Ouderen: ‘In 2030 zijn er 800.000 ouderen meer dan nu. Dat betekent iets voor de manier waarop wij onze zorg en überhaupt onze samenleving hebben georganiseerd. Het is goed om niet over ouderen te praten, maar juist met ouderen te praten.’

https://youtu.be/FmU83IVzkBk

 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]