Toon zoekbalkToon menu

Zelfstandig wonen

Stimuleringsregeling nieuwe vormen Wonen en Zorg open 05/06/2019

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers komen vaak moeilijk van de grond, ook omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) per 15 april 2019 opengesteld tot 31 december 2019.

Ouderen langer zelfstandig thuis

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties zijn hiermee bezig. Toch blijkt het lastig om nieuwe woonvormen van de grond te krijgen. Banken, pensioenfondsen en investeerders stellen maar beperkt middelen ter beschikking om innovatieve woonvormen voor de groep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt.

Vernieuwende kleinschalige woonzorgarrangementen

De regeling richt zich op vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomens met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar, met een minimum van 5 wooneenheden en een maximum van 40 wooneenheden.

Initiatieven waar zorgorganisaties en/of woningcorporaties aan meewerken kunnen ook een beroep doen op deze regeling. De nieuwe woonzorgarrangementen moeten leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, meer ontmoeting (sociale cohesie) mogelijk maken en op voorwaarde dat vanuit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn. Deze wensen leven vooral bij ouderen zelf.

Inhoud stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De regeling helpt bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen: 
1.    Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd. 
2.    Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten. 
3.    Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]