Naar hoofdinhoud

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Samenvatting

Het nieuwe, vereenvoudigde en geactualiseerde stappenplan beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent.

De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen. Bij de handreiking horen 3 instrumenten die helpen om de handreiking in praktijk te brengen:

1. Gespreks- en rekenmodel voor kosten en baten van de zorg aan kwetsbare ouderen op lokaal en regionaal niveau

2. Online tool die de samenwerkingsafspraken op wijkniveau in beeld brengt

3. Overzicht van randvoorwaarden, succesfactoren en aandachtspunten voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis.

december 2020: Subsidieregeling E-Health thuis beschikbaar. Wilt u bestaande E-Health oplossingen opschalen en borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor u.

Handreiking kwetsbare ouderen

13 landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

  • Download de handreiking (zie Downloads)

De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

6-stappenplan integrale zorg

Kern van de handreiking is het 6-stappenplan. Het nieuwe, vereenvoudigde en geactualiseerde stappenplan beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent. De integrale zorg die in de handreiking staat beschreven, richt zich specifiek op zeer kwetsbare thuiswonende ouderen waarbij sprake is van multidomein problematiek en/of extreme kwetsbaarheid. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg.

Ondersteuning op 3 niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

Randvoorwaarden

Persoonsgericht, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen is uitsluitend mogelijk als aan bepaalde benodigde randvoorwaarden is voldaan. De afspraken over deze randvoorwaarden worden regionaal tussen de betrokken partijen gemaakt, passend bij de regionale situatie om de zorg voor kwetsbare ouderen op de gewenste wijze te kunnen bieden. 

Dynamisch document

De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit de dertien landelijk partijen zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt. 

  • Download de handreiking (zie Downloads)

Aanvullende instrumenten

1. Gereedschapskist kosten en baten integrale zorg (zie Downloads)

Deze gereedschapskist ondersteunt mensen die regionaal/lokaal aan de slag willen, om met partijen samen de zes stappen uit de handreiking concreet te maken. In deze gereedschapskist vinden ‘facilitatoren’ de hulpmiddelen om dat gesprek te ondersteunen.

a. Rekenmodel kwetsbare ouderen thuis (Excel) (zie Downloads)

b. Format kwetsbare ouderen B1 (Word) (zie Downloads)

c. Format kwetsbare ouderen C1 (Word) (zie Downloads)

2. Infographic 'Zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de wijk’ (online tool)

DIt is een online tool waarmee op wijkniveau kan worden ingevuld, wie wat doet om integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen te bieden.

3. Regionale ondersteuning: zorg aan kwetsbare ouderen (zie Downloads)

In dit onderzoeksrapport staan antwoorden op vragen over o.a. de organisatie en financiering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in een thuissituatie.

4. 6-stappenplan kwetsbare ouderen thuis placemat (pdf)

5. Kwetsbare ouderen thuis – Leren van zes regionale initiatieven (zie Downloads)

In verschillende regio’s krijgt de samenwerking tussen zorg en welzijn al vorm. Welke regionale ondersteuning bieden zij en welke afspraken zijn gemaakt over infrastructuur, organisatie, samenwerking en financiering? Zes regio’s delen hun informatie in dit document.

Meer lezen

Lees het toetsingskader 'Meetlat van ouderen'

Publicatiedatum

29-11-2021

Downloads

Deel via

Soort

Stappenplan

Type

Infographic

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Plan van Aanpak Zorg