Naar hoofdinhoud

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

KOMPLEET heeft als doel samenwerking vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen door binnen (bestaande) netwerken rond kwetsbare ouderen regionaal en lokaal nauw samen te werken onder het motto van ‘1 dossier, 1 agenda, 1 werkwijze’. Dit biedt ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorger(s), waardoor iemand langer en zo prettig mogelijk in zijn/haar voorkeursomgeving kan blijven wonen, of dat nu thuis is of bijvoorbeeld een verzorgingshuis.

Voor welke professionals

  • eerstelijn
  • thuiszorg en wijkteams
  • ouderen
  • ziekenhuis
  • verzekeraars
  • gemeenten
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • zorgketen dementie

Voor welke ouderen

  • meest kwetsbare ouderen en hun mantelzorger(s)

Hoe het werkt

De huisarts vormt een wijknetwerk met daarin de belangrijkste partners, zoals een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, en ouderenadviseur . Dit wijknetwerk is in een vroeg stadium alert op mogelijk kwetsbare ouderen (casefinding). De praktijkondersteuner inventariseert de situatie van een oudere wanneer er een vermoeden is van kwetsbaarheid. Met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde bespreekt de praktijkondersteuner of nadere diagnostiek nodig is. Daarna bepalen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en eventuele andere betrokken zorgverleners samen met de oudere en zijn mantelzorger(s) of, en zo ja, welke acties zij ondernemen.

Wat het oplevert

De verwachting is dat KOMPLEET gezondheidswinst oplevert voor ouderen als 1 iemand duidelijk de regie op zich neemt en zicht houdt op de toestand van de kwetsbare oudere. KOMPLEET levert een regiobreed netwerk op waarin afspraken worden gemaakt over de invulling van de zorg. Rondom deelnemende huisartsenpraktijken zijn werkende wijknetwerken ontstaan waarin zorg en welzijn vertegenwoordigd zijn. De huisarts pikt signalen van kwetsbaarheid eerder op door een hogere alertheid. Ook is er een intensievere samenwerking met andere professionals en niet-professionals in de wijk of het dorp: de lijnen zijn kort en zij weten elkaar beter te vinden.

Deel via