Toon zoekbalkToon menu

Partners

De onderstaande partijen werken samen in BeterOud:


GGD West-Brabant logo 
GGD West-Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dat doet zij door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.
'Een gezonde leefstijl volhouden is belangrijk, ook voor oudere doelgroepen. Wij vinden het belangrijk om kennis te delen met anderen, in plaats van zelf het wiel uit te vinden. Helemaal om dat samen met ouderen te doen.'

Naar de website van GGD West-Brabant

Logo KBO-PCOBKBO-PCOB

Zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland en behartigt belangen van haar leden op landelijk niveau in Den Haag én in de stad of dorp.

Naar de website van KBO-PCOB

logo Kenniscentrum Sport en BewegenKenniscentrum Sport & Bewegen

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt kennis over sport en bewegen met onderzoekers, professionals en het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen over sport en bewegen vindt er antwoord. Het kenniscentrum is actief in netwerken van overheden, onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg en sportaanbieders.

Naar de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020, voorheen KNVG & NVOG. Bij Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv). In totaal vertegenwoordigt Koepel Gepensioneerden zo'n 300.000 gepensioneerden. Gericht op belangenbehartiging op het terrein van pensioen, zorg, welzijn en wonen.  

Naar de website van Koepel Gepensioneerden

LAEGOLAEGO

Laego is het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Doel is de eerstelijns ouderenzorg te optimaliseren, zowel voor thuiswonende ouderen als voor ouderen in een verzorgingshuis. De visie van Laego is dat ouderen met complexe problematiek baat hebben bij de huisarts als regisseur, die nauw samenwerkt met anderen.

Naar de website van de Laego

logo-lkca-bewerkt2.png
LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Naar de website van de LKCA

logo movisie
Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Naar de website van Movisie

NOV logo

NOV

De vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland, waarbij meer dan 350 organisaties zijn aangesloten. Dat zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken en met elkaar het hele maatschappelijke spectrum bestrijken. Samen met 11 lidorganisaties voert Vereniging NOV op 35 plekken in Nederland het programma Samen Ouder Worden uit.

Naar de website van NOV

Logo ROS-netwerkROS-netwerken

Het ROS-netwerk is een krachtenbundeling en expertisenetwerk van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). De kracht van dit landelijke netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken, wat cruciaal is om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. 

Naar de website van het ROS-netwerk

Logo Sociaal Werk NederlandSociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor sociaal werk. De ruim 600 leden zijn actief in het brede sociale domein en variëren van ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken binnen één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.

Naar de website van Sociaal Werk Nederland

logo-szw-bewerkt.png 
Stichting Educatie en Zorg & Welzijn 

Stichting Educatie Zorg & Welzijn heeft als doelen het verbinden van wetenschap en praktijk en vice versa en het verbeteren van inzicht, kennis en vaardigheden van alle personen werkzaam binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. De stichting organiseert daartoe bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)', de bijbehorende regionale bijeenkomsten en heeft een incompany trainingsaanbod.  

Naar de website van Stichting Educatie Zorg & Welzijn

Logo Vilans
Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten).

Naar de website van Vilans

Doe je mee?

Ook lid worden van het consortium BeterOud? Mail dan naar Els Hofman: e.hofman@movisie.nl