Naar hoofdinhoud Naar footer

Monitor Ouderenhuisvesting: feiten en cijfers over woonsituatie ouderen

Gepubliceerd op: 10-03-2021

De Monitor Ouderenhuisvesting heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar, ook wel ‘ouderen(huishoudens)’ of ’55-plushuishoudens’ genoemd. Aanvullend op dit rapport is een online databank beschikbaar waarin lokale cijfers zijn opgenomen over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het aantal ouderen met een fysieke beperking.

 • Bekijk monitor ouderenhuisvesting (zie Download)

De cijfers kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting. De databank is voor iedereen toegankelijk via 55plus.cijfersoverwonen.nl.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

 • Er zijn 3,73 miljoen 55-plushuishoudens (47% van het totaal) en ruim een miljoen (13%) is 75 jaar of ouder. Naar verwachting telt Nederland in 2035 bijna 9 miljoen huishoudens, waarvan 51% in de leeftijdsgroep 55-plus en 19% 75-plus.
 • Ouderen willen aanzienlijk minder vaak verhuizen dan jongere leeftijdsgroepen. Voor twee op de drie verhuisgeneigde 75-plussers is gezondheid of behoefte aan zorg het belangrijkste verhuismotief. Voor ouderen tussen 55 en 74 jaar geldt dit voor één op de vier.
 • Hoe ouder, hoe sterker de voorkeur voor een speciaal voor ouderen bestemde woning – met name in een complex. Onder verhuisgeneigde 55-64-jarigen betreft dit 26%, bij 75-plussers 67%.
 • Verhuisgeneigde ouderen wensen in sterke mate een woning die intern én extern zonder traplopen toegankelijk is. Tot 65 jaar wenst één op de drie een dergelijke woning, vanaf 65 jaar één op de twee.
 • Jonge ouderen tot 65 jaar betrekken vaker dan oude ouderen een eengezinskoopwoning. Koopappartementen zijn het meest in trek bij de ‘tussengroepen’: 65-74-jarige en 75-84-jarige huishoudens. Ruim acht op de tien 85-plussers verhuist naar een huurappartement. Verhuizingen naar een (zorg)instelling zijn hierbij niet meegenomen.
 • Ruim 600 duizend 55-plushuishoudens (16%) ondervinden op dit moment een beperking bij alledaagse handelingen zoals de trap op- en aflopen, gaan zitten en opstaan uit bed. Hoe ouder, des te groter de kans op een beperking. Onder 85-plushuishoudens is het percentage met een beperking 53%.
 • 86% van de totale woningvoorraad in Nederland is naar schatting geschikt (te maken) voor huishoudens met een fysieke beperking. Omdat er geen registratie is van (reeds) geschikte of geschikt gemaakte woningen, is in dit onderzoek met een benadering vastgesteld of een woning geschikt of geschikt te maken is. Geschikte woningen zijn hierbij gedefinieerd als woningen die zowel intern als extern zonder traplopen bereikbaar zijn. Geschikte woningen zijn ofwel reeds geschikt gemaakt ofwel voor relatief lage kosten (maximaal 10.000 euro) geschikt te maken. Het is onbekend hoe groot elk van deze twee groepen is. Meergezinswoningen (appartementen) zijn veel vaker ongeschikt dan eengezinswoningen.
 • Van alle 55-plushuishoudens woont 91% in een geschikte woning. Van de ouderenhuishoudens met een ADL-beperking wonen naar schatting 61.000 huishoudens (10%) ongeschikt: oftewel in een woning die niet of alleen tegen hoge kosten (meer dan 10.000 euro) geschikt te maken is. Zoals eerder vermeld is onbekend welk deel van de geschikte voorraad reeds geschikt is of nog aangepast moet worden. Daarom zijn de 61.000 ongeschikte woningen een ondergrens van de totale opgave om voldoende toe- en doorgankelijke woningen voor oudere met een fysieke beperking beschikbaar te hebben.
 • Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148.000. Dat is een groei van 25%.
 • Van de huidige ouderenhuishoudens zonder beperking woont 9% in een ongeschikte woning. Uitgaande van dit percentage zal het aantal huishoudens met een beperking in een ongeschikte woning met 13.000 toenemen. Wederom betreft dit de ondergrens van de opgave omdat onbekend is welk deel van de geschikte voorraad nog daadwerkelijk moet worden aangepast.

Welke cijfers bevat de online databank?

De databank 55plus.cijfersoverwonen.nl bevat op het niveau van gemeenten en verschillende regioindelingen de volgende cijfers over 55-plushuishoudens:

 • Samenstelling van ouderenhuishoudens naar leeftijd, huishoudenstype, opleidingsniveau en inkomen;
 • Woonsituatie van ouderenhuishoudens naar eigendom (huur/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte en bouwjaar;
 • Het aantal huishoudens met een ADL-beperking, uitgesplitst naar kenmerken;
 • Geschiktheid van de woning en woonomgeving;
 • Bij verhuizingen verlaten en betrokken woningen naar kenmerken als eigendom en vorm; 
 • Cijfers over huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging en Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als leeftijd of inkomen.

Meer lezen

Downloads

Deel deze pagina via: