Samenvatting onderzoek Even Buurten

Even Buurten is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

Even Buurten heeft veel kennis, ervaring en inzichten opgeleverd. Na een jaar is nog geen effect te zien op zelfredzaamheid, (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en welzijn van ouderen. Winst in (kosten)effectiviteit bij projecten met een wijkgerichte aanpak als Even Buurten is echter pas op langere termijn zichtbaar. De resultaten tot dusver duiden niet op een significante toename van het zorggebruik in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep.

Doel

Evaluatie van effecten, processen en kosten van Even Buurten.

Resultaten

  • Kwetsbare ouderen hebben vooral een sociale (sociale contacten, sociale participatie) en instrumentele (zoals hulp bij aanvraag voorzieningen, hulp bij boodschappen of tuin) behoefte. Spillen hebben daarbij voornamelijk ingezet op het informele netwerk van kwetsbare ouderen en vrijwilligers organisaties in de wijk of hulp van buren. Spillen hebben slechts in enkele gevallen doorverwezen naar zorg/welzijn.
  • Het onderzoek laat zien dat spillen van Even Buurten tevreden zijn over hun werkzaamheden.
  • De samenwerking van de spillen met informele zorgverleners is beter van andere professionals.
  • Met betrekking tot de effectiviteit van Even Buurten is er na een jaar nog geen effect te zien met betrekking tot zelfredzaamheid, (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en welzijn van ouderen. Ook zijn er geen effecten te zien voor mantelzorgers. De groep mantelzorgers was echter erg klein.
  • Uit de procesevaluatie blijkt dat Even Buurten in de verschillende wijken vraagt om een wijkspecifieke aanpak die aansluit bij de ‘cultuur’ van de wijk. Andere projecten en sociale wijkteams kunnen veel leren van de kennis en ervaring die binnen Even Buurten is opgedaan.

Methode

Een mixed methods design: een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor het evalueren van het proces, de effecten en kosten. Het kwantitatieve deel bestaat uit een vragenlijstonderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin Even Buurten bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van ouderen en mantelzorgers. Daarnaast vullen ook spillen en andere professionals een vragenlijst in. Ook is er een ‘wijkfoto’ gemaakt om een algemene indruk te krijgen van de ervaringen van ouderen. Zij hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld en herhalen dit na 24 maanden. Het kwalitatieve deel bestaat uit het monitoren van het proces (observaties en documentanalyse) en interviews met actieve buurtbewoners, professionals, vrijwilligers, ouderen en diverse betrokkenen bij Even Buurten.

Setting

4 Rotterdams wijken en zelfstandig wonende Rotterdamse ouderen (70+) die in een andere wijk wonen dan waar Even Buurten loopt (voor de effectstudie).

Deelnemers

  • Effectstudie: 372 kwetsbare ouderen (en hun mantelzorgers) waarvan de helft zich bevindt in de interventiegroep en de andere helft in de controlegroep.
  • Wijkfoto: 945 zelfstandig wonende ouderen van 70+ die wonen in één van de vier deelnemende wijken.
  • Kwantitatieve studie over ervaringen: 19 spillen en 95 professionals.
  • Kwalitatieve studie over procesevaluatie: ouderen en diverse direct betrokkenen (spillen, andere professionals op managementniveau, vrijwilligers, buurtbewoners).

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteitstudie en wijkfoto

Kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, zorggebruik en kwaliteit van de buurt, sociale cohesie in de buurt, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers.

Belangrijkste onderwerpen kwalitatief onderzoek

Informele zorg en ondersteuning, samenwerking tussen het informele en formele netwerk, noodzakelijke fysieke en sociale buurtkenmerken, randvoorwaarden voor zelfstandig wonen en belemmerende en bevorderende factoren binnen een integrale wijkaanpak.

Download de eindrapportage over de evaluatie ‘Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak’ (pdf), onder leiding van professor Anna Nieboer, iBMG.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Even buurten (pdf)

Links naar publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...