Aanpak MOVIT

In MOVIT (Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject) werken professionals samen om de zorg in verzorgingshuizen te verbeteren. Dit gebeurt in multidisciplinaire teams op lokaal en regionaal niveau.

De stappen op regionaal niveau

 • Stel een projectteam samen. Welke organisatie de initiator is en het projectteam levert, hangt af van personele, logistieke, financiële, bestuurlijke, juridische en ook strategische overwegingen. Zie voor meer informatie de MOVIT-toolkit (pdf). 
 • Bepaal en omschrijf de werkregio. Iedere regio heeft haar eigen kenmerken die van invloed zijn op de implementatie.
 • Bekijk op alle niveaus welke partijen relevant zijn en of er voldoende ingangen zijn om deze partijen te betrekken. Denk aan: VV&T organisaties, individuele zorgverleners (zoals huisartsen, kaderhuisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, paramedici), financiers en overige partijen zoals een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS), GGZ en ouderenorganisaties. Denk ook aan landelijke partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Landelijke Huisartsen Vereniging. 
 • Analyseer de veranderingsbereidheid. Wat zijn regionale prikkels om MOVIT te implementeren? Verken geldende wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden.
 • Informeer en betrek alle belanghebbende partijen en motiveer ze voor deelname. Denk aan presentaties, workshops, informatiefolders, nieuwsbrieven en startbijeenkomsten. 
 • Realiseer voorwaarden voor deelname.
 • Laat, na informatieverstrekking, deelnemende organisaties en groepen formeel hun intentie tot deelname verklaren. 
 • Houd van het begin af aan rekening met borging na afloop van het project.

De stappen op lokaal niveau

 • In de hele regio wordt per verzorgingshuis een Lokale Werkgroep (LWG) gevormd met aanbieders van zorg voor en ondersteuning aan ouderen. 
 • Elke werkgroep benoemt de meest gewenste gemeenschappelijke verbeteringen en maakt een verbeterplan. Veel voorkomende thema’s zijn: wondbehandeling, medicatieoverdracht en afspraken over communicatie en samenwerking. Zorg voor een professionele groepsbegeleider (bij voorkeur een kaderhuisarts ouderengeneeskunde) die hierbij ondersteunt. Soms kan een huisarts uit eigen kring de functie vervullen, soms moet gezocht worden naar een externe. Bij de uitbreiding naar de extramurale situatie (MOVIT-XM) is het ook mogelijk gebleken een procesbegeleider te gebruiken die niet-huisarts is. Daarnaast ondersteunt MOVIT de werkgroepleden door regionale, multidisciplinaire scholingen.
 • Frequentie en duur van vergaderingen van de werkgroep worden door de groep zelf bepaald. De ervaring leert dat in de eerste 13 maanden de werkgroep gemiddeld vijf keer bijeen komt. Vergaderingen duren ongeveer 1,5 à 2 uur. De bestede tijd aan voorbereiding en uitwerking van acties ligt totaal tussen de 2 en 10 uur in het eerste jaar per persoon. Zie voor uitgebreide informatie over het formeren van een Lokale Werkgroep de MOVIT toolkit (pdf).

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen:

 • MOVIT bestaat uit een praktische aanpak voor het implementeren van het model in een meerderheid van de instellingen in een grotere regio. Het implementeren op een regionale schaal maakt dat:
  • invulling op lokaal niveau mogelijk en/of makkelijker is;
  • er ruimte om is generieke problemen op een hoger niveau op te lossen;
  • de ouderenzorg in de regio meer in beweging komt.
 • Door het gelijktijdig bestaan van meerdere groepen binnen een regio wordt het proces gestimuleerd. Dit komt zowel door inhoudelijke kruisbestuiving van ‘good practices’ als door een collectief bewustzijn en urgentiegevoel.

Randvoorwaarden

Wil je weten of je MOVIT in jouw omgeving kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Laat deelnemende organisaties en groepen formeel hun intentie tot deelname aan het MOVIT-project verklaren.
 • Het op tijd betrekken van de regionale zorgverzekeraar bij het proces bevordert de mogelijkheden om te komen tot een passende honoreringsstructuur. 
 • Regel structurele honorering voor organisatietijd, zowel voor de huisartsen (ZVW) als de professionals uit de verzorgingshuizen (WLZ). Zie de vergoedingensystematiek in de MOVIT toolkit (pdf).
 • Heldere, transparante en vrijwel continue communicatie naar alle MOVIT-deelnemers, betrokken partijen en personen en aan alle niet-deelnemende partijen (regionaal en landelijk) is belangrijk. Maak een goed communicatieplan en zorg voor een vaste contactpersoon.
 • Betrek een ouderenberaad bij het project (bijvoorbeeld bij communicatie naar bewoners en scholingen).

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Een te groot aantal huisartsen kan een belemmering zijn bij het verbeteren van de organisatie van zorg. Daarom kan gekozen worden voor de systematiek van ‘regie- en trendvolgende professionals’. Een deel van de huisartsen is aanwezig bij de werkgroep vergaderingen. Zij verklaren hiermee bereid te zijn een rol te spelen bij het gezamenlijk organiseren van medisch beleid in het verzorgingshuis. De overige huisartsen zijn ‘trendvolgers’ en zijn hiermee bereid organisatorische afspraken te volgen die door regiehuisartsen in de werkgroep zijn gemaakt.

Belemmerende factoren voor samenwerking zijn:

 • Tijdgebrek.
 • Lage financiële vergoeding.
 • Soms is de betrokkenheid van de huisartsen beperkt.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Het uiteindelijke doel van MOVIT is dat de verbeterde organisatie merkbare resultaten oplevert voor de ouderen. Resultaten zullen pas in een later stadium zichtbaar worden voor ouderen en hun mantelzorgers. Zorgaanbieders moeten eerst met elkaar aan de slag om een passende organisatievorm te ontwikkelen.

En verder

 • De MOVIT toolkit (pdf) biedt instrumenten voor het invoeren van MOVIT binnen en buiten het verzorgingshuis. Ook vind je er draaiboeken voor multidisciplinaire scholingsmodules. 
 • MOVIT the movie maakt het concept en het proces van een lokale werkgroep zichtbaar.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...