Resultaten van het project 'Om U'

De uitvoering van het onderzoeksproject Om U vond plaats vanuit het NUZO (Ouderen netwerk Utrecht) in het Nationaal Programma Ouderenzorg m.m.v. het UMCU, de Stadsmaatschap Utrecht en MediBilt. Zowel het inzetten van alleen de U-PRIM als de gecombineerde inzet van U-PRIM met daarna U-CARE lijkt kosteneffectief vergeleken met de gebruikelijke zorg. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken van dr. Nienke Bleijenberg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

Gestructureerde, proactieve huisartsenzorg die bestaat uit het opsporen van kwetsbare ouderen, gevolgd door een gestructureerd zorgprogramma dat wordt uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige ouderenzorg, leidt tot beter behoud van dagelijks functioneren. De werkwijze is efficiënt in te passen in de dagelijkse praktijk en wordt positief ontvangen door praktijkverpleegkundigen, huisartsen, ouderen en hun familie. Er is aanvullend onderzoek nodig om aan te tonen of de resultaten op de langere termijn een sterker effect laten zien.

Resultaten

Na 1 jaar zijn ouderen uit de U-PRIM- en de U-PRIM + U-CARE-groep significant minder achteruit gegaan in het dagelijks functioneren dan ouderen uit de controlegroep. Er werd geen overall verschil aangetoond in kwaliteit van leven op het fysieke domein, maar uitgesplitst naar opleiding lieten hoog opgeleide patiënten uit de U-PRIM + U-CARE-groep een verbetering zien, terwijl hoog opgeleide ouderen uit de andere 2 groepen achteruit gingen.

Ouderen uit de U-PRIM + U-CARE-groep hadden meer contacten met hun eigen huisartsenpraktijk vergeleken met de andere 2 groepen. Er werd geen verschil waargenomen in opname in het ziekenhuis, mortaliteit of aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp.

Ouderen uit de U-PRIM + U-CARE-groep gaven in interviews aan dat de praktijkverpleegkundige ouderenzorg een meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige zorg. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen hebben positieve ervaringen met de uitvoering van het U-CARE-programma. Zowel het inzetten van alleen de U-PRIM als de gecombineerde inzet van U-PRIM met daarna U-CARE lijkt kosteneffectief in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Doel

Ontwikkeling en evaluatie van 2 methodes voor het bieden van proactieve ouderenzorg: de U-PRIM en de U-CARE.

Methode

Een 3-armige, cluster gerandomiseerde trial met een 1-jarige follow-up. Deelnemende huisartsenpraktijken zijn door loting in een van de 3 onderzoeksgroepen ingedeeld. In 2 van de 3 groepen wordt een nieuwe werkwijze in de huisartsenpraktijk uitgevoerd:

  • interventiegroep 1) gebruik U-PRIM waarna de huisarts zo nodig op eigen inzicht en bestaande richtlijnen een interventie inzet
  • interventiegroep 2) gebruik U-PRIM + U-CARE.

Het effect van de nieuwe werkwijzen wordt vergeleken met de derde groep (controlegroep) waar gebruikelijke zorg wordt verleend.

Setting

39 groepen van huisartsenpraktijken uit de regio Utrecht met 124 huisartsen en 21 speciaal opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg voerden Om U uit.

Deelnemers

3092 potentieel kwetsbare thuiswonende ouderen van 60 jaar en ouder. Daarnaast werden 354 mantelzorgers van deze ouderen geïncludeerd.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

  • Primair: dagelijks functioneren (gemeten met KATZ 15 vragenlijst)
  • Secundair: kwaliteit van leven, zorggebruik, opname verpleeg/verzorgingshuis, mortaliteit en tevredenheid van de oudere.

Uitkomstmaat kosteneffectiviteitsstudie

Incrementele kosten * per gewonnen quality adjusted life year (QALY) **.

* kostenstandaard voor het meten van de verandering van de totale kosten als gevolg van een duidelijke of sterke toename en/of afname van de productie
** een maat voor het aantal jaren dat iemand nog te leven heeft, met een correctie voor de kwaliteit hiervan. Eén QALY staat voor één jaar in leven in goede gezondheid (Bron: www.volksgezondheidenzorg.info).

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gelegd, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Om U (pdf)

Lees de volledige onderzoeken

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...