Onderzoek GRIP&GLANS-cursussen

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn de effecten en mogelijkheden van het project onderzocht. Uit de evaluatie van GRIP&GLANS blijkt dat de implementatie van de groepscursus in Noord-Nederland is geslaagd.

Conclusie

De implementatie van de GRIP&GLANS-groepscursus in Noord-Nederland is geslaagd en er is meer inzicht ontstaan in de factoren die dit bevorderen of belemmeren. De individuele GRIP&GLANS-cursus (6 huisbezoeken) bleek vaak te arbeidsintensief en te kostbaar. De evidence-based kwaliteit van de GRIP&GLANS-groepscursus is nogmaals bevestigd en er zijn aanwijzingen dat de cursus kosteneffectief is.

Resultaten

  • Van de 23 organisaties die meededen aan het project is het 16 organisaties daadwerkelijk gelukt de GRIP&GLANS-cursussen in hun organisatie uit te voeren. In totaal hebben 283 ouderen deelgenomen aan de cursussen en één of meerdere vragenlijsten ingevuld.
  • De ouderen die meededen aan een GRIP&GLANS-groepscursus verbeterden significant wat betreft hun zelfmanagementvaardigheid, welbevinden en eenzaamheid. Ook na 12 maanden waren deze positieve effecten nog duidelijk zichtbaar. Het gebruik van eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk nam af met respectievelijk 6% en 12% (over 12 maanden).
  • Van de 16 organisaties die daadwerkelijk GRIP&GLANS-groepscursussen hebben uitgevoerd, hebben 14 organisaties de intentie om de cursussen blijvend aan te bieden.
  • Op het niveau van de professionals blijkt dat zij meer GRIP&GLANS-groepscursussen geven en dat de intentie om door te gaan met het geven van de cursussen sterker is wanneer zij:
    • de GRIP&GLANS-groepscursus zien als een waardevolle methodiek, die past bij hun overige taken en zichtbare effecten teweegbrengt bij deelnemers
    • meer steun ervaren van collega’s en leidinggevenden.
  • Het overgrote deel van de geïnterviewde managers (17 van de 20) was zeer positief over het GRIP&GLANS-aanbod. Daarnaast blijkt dat grotere organisaties er beter in slaagden om de GRIP & GLANS-groepscursus uit te voeren dan kleinere organisaties.
  • Factoren op het niveau van het gemeentelijk beleid blijken niet sterk van invloed, maar het werkte wel bevorderend als er draagvlak was op het beleidsniveau.

Doel

De systematische evaluatie van het proces en effect van het implementeren van de GRIP&GLANS-cursussen in tenminste 15 zorg- en welzijnsorganisaties in de vier noordelijke provincies op het niveau van de ouderen, de professionals, de organisaties en de financieel politieke context.

Methode

Proces- en effectevaluatie van de implementatie van de GRIP&GLANS-cursussen. Professionals, organisaties en beleidsactoren werden geïnterviewd of per vragenlijst ondervraagd. Ouderen vulden aan het begin van de cursus (T0), aan het eind (T1), na drie maanden (T2) en na een jaar (T3) gevalideerde vragenlijsten voor zelfmanagement en welbevinden in. De MDS (Minimale Dataset) is afgenomen op T0 en T3 en aangevuld met een gevalideerde schaal voor eenzaamheid.

Setting

23 zorg- en welzijnsorganisaties hebben meegedaan.

Deelnemers

60 professionals (ouderenadviseurs / maatschappelijk werkers / wijkverpleegkundigen) en ruim 400 ouderen hebben meegedaan.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Zelfmanagement, welbevinden en eenzaamheid.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Bevorderende en belemmerende factoren voor succesvolle implementatie op drie niveaus (professionals, organisaties en de politiek-financiële omgeving).

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van de GRIP&GLANS-cursussen (pdf)

Meer informatie

Meer over het GRIP&GLANS-project en hoe je de cursussen zelf opzet

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...