Themateam Transmurale Zorg

Het themateam Transmurale Zorg van BeterOud bestaat uit een expert, een zorgprofessional, een ouderenvertegenwoordiger en een inhoudelijk adviseur van Vilans of Movisie. Samen werken zij aan een inhoudelijk thema, in dit geval Transmurale Zorg. Het themateam is verantwoordelijk voor het aanjagen en in beweging houden van het onderwerp..

themateam-transmurale-zorg-vilans-movisie-leergemeenschapsbijeenkomst-agenda

Door hun uitgebreide netwerk kunnen de leden van het themateam bij hun achterban achterhalen welke vragen er spelen in het veld. Zij onderhouden contacten met netwerkcoördinatoren, organiseren leergemeenschapsbijeenkomsten en plaatsen oproepen op de website om ook kennis en vragen uit het veld op te halen. Zij zijn een belangrijk middel voor het verzamelen, verrijken en het verspreiden van kennis.

Annemarie KoopmanAnnemarie Koopman

Inhoudelijk adviseur en Expert Persoonsgerichte Zorg bij Vilans

’Ik ben al lang werkzaam in de ouderenzorg vanuit verschillende rollen: als professional, manager/directeur en adviseur. Ik richt mij op duurzame veranderingen/verbeteringen in de zorg vanuit het perspectief van de oudere/cliënt, zowel binnen als tussen organisaties. Momenteel ben ik met veel plezier trekker van het themateam Transmurale Zorg en dagvoorzitter van de leergemeenschap Transmurale Zorg.'

'Leefwereld van de cliënt centraal zetten'

'Een belangrijke veranderopgave in de ouderenzorg is de beweging van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. Luisteren naar wensen en voorkeuren van de oudere/cliënt is daarbij essentieel. Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk complex. Juist in de Transmurale Zorg met haar (snelle) overgangen tussen plekken waar de oudere/cliënt zorg ontvangt. Bij knelpunten in de Transmurale Zorg wordt vaak gezocht naar oplossingen in systemen/procedures, zonder dat deze oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de oudere/cliënt zelf. Door bij knelpunten de focus te verleggen naar de leefwereld, wens en regie van ouderen/cliënten en hun mantelzorgers zelf, kunnen andere en duurzamere oplossingen ontstaan. Hier lever ik graag een bijdrage aan vanuit het themateam.'

Gonny de VriesGonny de Vries

Ouderenvertegenwoordiger

'Ik ben vanaf de start (2008) van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) betrokken als lid van het Ouderenpanel Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF). Doel van het NPO is om de oudere centraal te stellen in eigen zorgproces, waarbij wensen én mogelijkheden leidend zijn in de ondersteuningsbehoefte.'

De vraag van de oudere

'Om dit te bereiken zijn er vele innovatieve projecten gestart waarvan de meest effectieve in de loop van de komende jaren landelijk worden geborgd. Eén van deze projecten is de Transmurale Zorgbrug die mij bijzonder aanspreekt omdat ik als lid van de cliëntenraad Westfriesgasthuis dit graag in ons ziekenhuis zie verwezenlijkt, wat al aardig lukt. Om dit in zoveel mogelijk ziekenhuizen tot stand te kunnen brengen is een Leergemeenschap Transmurale Zorg opgezet waar men met elkaar kijkt en deelt hoe dit ook in eigen regio toe te passen.'

'Ik zet mij hiervoor in omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen de beste zorg en ondersteuning krijgt op het moment dat men het nodig heeft, en dat kan alleen maar wanneer het ook echt voldoet aan de wens/vraag van de oudere zelf!'

Tanja SchaftenaarTanja Schaftenaar

Wijkverpleegkundige

'Samen met een collega wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor de transmurale zorg binnen het werkgebied van Laurens in Rotterdam. Met de toenemende vergrijzing, complexiteit van zorg en verschuiving naar de eerste lijn, is het een uitdaging om goede zorg te blijven bieden die ook nog betaalbaar blijft. In het huidige systeem van budgetten in de financiering en een focus op handelingen, komt het belang van de cliënt wel eens in het gedrang.'

'Door de cliënt meer centraal te stellen in het hele zorgproces en hem/haar als belangrijke samenwerkingspartner te zien, kan er meer gezondheidswinst of -behoud gerealiseerd worden. Dat kunnen we bereiken door meer continuïteit van de zorg te bewerkstelligen tussen de verschillende zorginstellingen waar de patiënt zorg ontvangt en door de vormen van deze zorg beter op elkaar af te stemmen. Samenwerking tussen zorgprofessionals is daarbij van belang, juist bij ontslag van een kwetsbare oudere. Door een goede samenwerking kan de juiste ondersteuning tijdig geboden worden zodat de cliënt weer zo snel mogelijk het leven kan leiden binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. Wat ik als lid van het themateam van de Transmurale Zorg wil bereiken is het stimuleren om transmuraal te werken en landelijk meer met elkaar in verbinding te komen, waardoor we bovendien ook nog meer van elkaar kunnen leren. Transmuraal werken zou ingebed moeten zijn de werkwijze van thuiszorg en zorginstellingen.'

Franca van RosmalenFranca van Rosmalen

Kennismanager ROS Robuust

'Door partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, lokaal en regionaal, intra- en extramuraal, met elkaar te verbinden, lukt het steeds beter om vanuit een gezamenlijke agenda duurzame samenwerking op het gebied van ouderenzorg te realiseren. Mijn belangrijkste drive om dit werk te doen, is de overtuiging dat gezondheidszorg een bijdrage moet leveren aan de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van mensen.'

Nieuwe generatie ouderenzorg

'Door actief betrokken te zijn bij het ROS-netwerk ouderenzorg en het themateam Transmurale Zorg, kan ik een bijdrage leveren aan het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen en aan het verder doorontwikkelen van de nieuwe generatie ouderenzorg: ouderenzorg die wordt ontwikkeld samen met de ouderen en die is gericht op vitaliteit, het behoud van eigen regie en kwaliteit van leven. Ouderenzorg waarin daarnaast aandacht is voor ouderen die daar meer dan gemiddeld zorg en ondersteuning bij nodig hebben.'

Linda HartelLinda Hartel

Beleidsadviseur in het AMC en projectleider Transmurale Zorgbrug

'In het themateam Transmurale Zorg draag ik als beleidsadviseur vanuit het AMC graag bij vanuit het perspectief van het ziekenhuis. Ik vind dat het ziekenhuis een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de continuïteit van zorg voor de oudere te verbeteren, ook en juist bij overgangen van huis naar ziekenhuis en weer terug. De Transmurale Zorgbrug, maar eigenlijk transmurale zorg in de brede zin van het woord, is de manier om dit te bereiken. De oudere moet erop kunnen rekenen goed te worden geïnformeerd, goed te worden begeleid als er iets misgaat, en vooral zelf ook te worden betrokken in zijn of haar eigen zorgproces. Dit moet overal zo zijn, onafhankelijk van of men zich in een ziekenhuis, thuis, of instelling bevindt. Transmurale zorg is dan ook onmisbaar geworden nu wij willen dat een steeds kwetsbaardere groep thuis woont.'

De leergemeenschap Transmurale Zorg

'De leergemeenschap is wat mij betreft een waardevolle bron van informatie, waarin we tijdens èn tussen bijeenkomsten op nationaal niveau ervaringen en tips uitwisselen. Hierdoor bewegen we steeds meer vanuit op zichzelf staande projecten richting een duurzaam kennisplatform. Fantastisch! Zo versterken we elkaar in de weg naar continue, hoogwaardige zorg met als uiteindelijk doel: een verhoogde kwaliteit van leven voor onze ouderen.'

Lisa DelméeLisa Delmée 

Adviseur Kennispleinen, Vilans

'Als adviseur Kennispleinen werk ik bij Vilans aan veel verschillende projecten. De rode draad door deze projecten is dat ik bekijk hoe de kennis die ontwikkeld is, zo goed mogelijk benut en verspreid kan worden. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat anderen deze kennis en inzichten ook kunnen gebruiken. Door goede verbindingen te leggen en van elkaar te leren komen we verder dan alleen!' 

Samen kom je verder

'Dat geldt ook voor mijn bijdrage binnen het themateam Transmurale Zorg. We merken dat er veel specialisten zijn op dit thema, zowel in het onderzoek als in de praktijk. Het zou mooi zijn als we die twee werelden meer kunnen verbinden met elkaar en ook onderling! Zo kunnen we samen de transmurale zorg verbeteren. Hierbij zijn de ervaringen en de mening van de oudere zelf van groot belang.'

Blijf je kennis delen

'Binnen de leergemeenschap kijk ik mee hoe we kennis kunnen blijven delen, niet enkel op de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Daarnaast kijk ik hoe de opbrengsten van de bijeenkomsten van de leergemeenschap breder gedeeld kunnen worden met andere geïnteresseerden.'

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...