BeterOud: samen werken aan wonen, welzijn en zorg

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

Ons gedachtegoed 

Positieve gezondheid: het gaat niet meer om de aan- of afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Dat doet BeterOud door:
• actuele vraagstukken te agenderen;
• ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden te verbinden;
• te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden.

Uitgangspunten van BeterOud

• Ouderenparticipatie: ouderen zijn betrokken, niets over hen, zonder hen.
• Samenhang: afstemming tussen informele en formele zorg, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de instelling.
• Diversiteit: aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES).
• Aanvullend op wat er al is: aansluiten bij en verwijzen naar mooie initiatieven.

Kenmerkend voor onze aanpak:
• Multidisciplinaire aanpak van vraagstukken rond ouderen.
• Betrokkenheid van ouderen: ‘niets over ons, zonder ons’.
• Lerende aanpak op landelijk niveau: BeterOud faciliteert het regionale en landelijke leren en werkt samen met beleid, praktijk, ouderen en onderzoek.
• Goed onderbouwde kennis: we gebruiken bestaande kennis over wat werkt en waar de kennis beperkt beschikbaar is, verzamelen we praktijkkennis over wat werkt. 
• Niet verbonden aan één beleids- of onderzoeksprogramma rond ouderen, maar een overstijgend en duurzaam netwerk.

Lees ook de samenvatting van ons werkplan 2018. Download werkplan (pdf).

BeterOud is ontwikkeld door Movisie en Vilans. Het is mogelijk gemaakt door ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Beweging ‘Mijn volgende hoofdstuk’

De beweging ‘Mijn Volgende Hoofdstuk’, die ook voortkomt uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, wil actief benadrukken dat ouder worden een ‘vervolgverhaal’ is en geen ‘vervalverhaal’. De beweging daagt de aanstormende, nieuwe generatie ouderen uit anders te kijken naar die volgende levensfase. Meer informatie: http://www.mijnvolgendehoofdstuk.nl

Voor actieve ouderen

Beter oud worden betekent ook: blijven nadenken over hoe het beter kan en blijven meepraten met beleidsmakers. Tips daarover staan op de pagina Met ouderen, voor ouderen.

Partners BeterOud

De onderstaande partijen werken samen in BeterOud:

logo Actiz Actiz

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten.
Naar de website van Actiz

Logo HabionHabion

Ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormennieuwe woonconcepten voor ouderen in nauwe samenwerking met lokale partijen: van traditionele zorgwoning naar een woning waar ook zorg mogelijk is. De wensen van ouderen zijn steeds leidend.
Naar de website van Habion

Logo KBO-PCOBKBO-PCOB

Zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland en behartigt belangen van haar leden op landelijk niveau in Den Haag én in de stad of dorp.
Naar de website van KBO-PCOB

logo Kenniscentrum SportKenniscentrum Sport

Het Kenniscentrum Sport deelt kennis over sport en bewegen met onderzoekers, professionals en het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen over sport en bewegen vindt er antwoord. Het kenniscentrum is actief in netwerken van overheden, onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg en sportaanbieders.
Naar de website van Kenniscentrum Sport

KNVG LogoKNVG

Als Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.
Naar de website van de KNVG

LAEGOLAEGO

Laego is het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Doel is de eerstelijns ouderenzorg te optimaliseren, zowel voor thuiswonende ouderen als voor ouderen in een verzorgingshuis. De visie van Laego is dat ouderen met complexe problematiek baat hebben bij de huisarts als regisseur, die nauw samenwerkt met anderen.
Naar de website van de Laego

LKCA LogoLKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.
Naar de website van de LKCA

logo movisieMovisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Naar de website van Movisie

Logo NVOGNVOG

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden is de overkoepelende belangenvereniging van 112 organisaties van gepensioneerden. Samen met zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden in Nederland.
Naar de website van de NVOG

Logo ROS-netwerkROS-netwerken

Het ROS-netwerk is een krachtenbundeling en expertisenetwerk van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). De kracht van dit landelijke netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken, wat cruciaal is om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. 
Naar de website van het ROS-netwerk

Logo Sociaal Werk NederlandSociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor sociaal werk. De ruim 600 leden zijn actief in het brede sociale domein en variëren van ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken binnen één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.
Naar de website van Sociaal Werk Nederland

Logo Stichting Educatie en WelzijnStichting Educatie en Zorg & Welzijn 

Stichting Educatie Zorg & Welzijn heeft als doelen het verbinden van wetenschap en praktijk en vice versa en het verbeteren van inzicht, kennis en vaardigheden van alle personen werkzaam binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. De stichting organiseert daartoe bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)', de bijbehorende regionale bijeenkomsten en heeft een incompany trainingsaanbod.  
Naar de website van Stichting Educatie Zorg & Welzijn

Logo VilansVilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten).
Naar de website van Vilans

Doe je mee?

Ook lid worden van het consortium BeterOud? Mail dan naar Hilde van Xanten: h.xanten@movisie.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...