Evaluatie en resultaten Zorg- en WelzijnsStandaard eerste lijn

In opdracht van ZonMw is ZWS-1 geëvalueerd. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en verschillende onderzoeken.

Conclusie

De invoering van de ZWS-1 bleek een grote transitie in de zorg. De beoogde verwachting dat het snel resultaat zou kunnen opleveren, bleek niet uit te komen. Dit geldt ook voor het stimuleren van zelfmanagement. Dat vraagt tijd.

Leren samenwerken tussen zorg en welzijn kost ook tijd. Het innemen van een positie in de zorg door welzijnswerkers was een emancipatoir proces waarvan de effecten mogelijk pas op langere termijn zichtbaar worden.

Resultaten

Er is geen effect aangetoond op basis van de primaire uitkomstmaat (=KATZ-ADL). In een deel van de procesevaluatie is onderzocht in hoeverre de interventie is uitgevoerd zoals gepland en in hoeverre dit samenhangt met de resultaten.

Vragen zijn onder andere:

 • Zijn de medicatiereviews uitgevoerd?
 • Hoeveel MDO’s en zorgplannen zijn er geweest?
 • In hoeverre is er casemanagement ingezet?

Bevindingen procesevaluatie: er blijken duidelijke verschillen per patient en ook per praktijk aanwezig in de mate waarin ZWS is uitgevoerd zoals bedoeld. Echter de mate van uitvoering blijkt niet van invloed op het effect (publicatie in voorbereiding).

Doel

Bepalen of de ZWS-1 een werkwijze is die gezondheidswinst en kostenbesparing veroorzaakt.

Methode

Een clustergecontroleerde, niet gerandomiseerde studie.
Interventiegroep: Zes huisartsenpraktijken die werken met het screeningsinstrument Easycare TweeTraps Ouderenscreening (Easycare-TOS) en het ZWS-1 programma.
Controlegroep: Zes huisartsenpraktijken die werken met Easycare-TOS en niet volgens ZWS-1.

Verandering in zelfstandig functioneren tussen voor-/nameting werd gemeten als somscore-verschil op Katz15 index. Elke praktijk werd geïnstrueerd 50 kwetsbare ouderen te includeren. Dit resulteerde in een minimale clustergrootte van 35 deelnemende ouderen. Tweezijdige alfa van 0,05, power van 80% en een intra-cluster coëfficiënt (ICC) van 0,01. Effect size van 0,32, voldoende om kleine verschillen tussen groepen te detecteren.

Toelichting op klinische relevantie uitkomstmaat: KATZ-ADL is een primaire uitkomstmaat in deze studie (MDS). Echter, het is in de wetenschappelijke wereld niet helemaal duidelijk wat een klinisch relevante verandering is. Bij deze kwetsbare ouderen is het eigenlijk een simplificatie om alleen naar activiteiten van het dagelijks leven te kijken.

Deelnemers

Aantal deelnemende patiënten binnen studie (N): 536 kwetsbare ouderen geïncludeerd: 287 interventiegroep; 249 controlegroep. Bij de nameting bestond de interventiegroep uit 204 en de controle groep uit 168 deelnemers.

Aantal deelnemende professionals binnen studie (N): 2 x 6 deelnemende huisartspraktijken interventiegroep en controlegroep. 10 huisartsen, en verder casemanagers, verpleegkundigen.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

 • Primair
  • Easycare-TOS (bevat MDS)
  • Geheugenscore (als maat voor cognitieve problematiek)
 • Secondair
  • Zelfredzaamheid (RAND 36 - MDS)
  • Functiebehoud (Katz 15 - MDS) 
  • Zorggebruik (NPO zorgkosten MDS)
  • Zorgbelasting (CarerQoL- MDS)
  • Kwaliteit van Leven (EQ-5d MDS)

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van ZWS-1 (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...