Evaluatie en resultaten Easycare-TOS

In opdracht van ZonMw is Easycare-TOS geëvalueerd. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en enkele onderzoeksrapporten.

Conclusie

Easycare-TOS is een efficiënte, valide en betrouwbare methode om kwetsbare ouderen als doelgroep voor integrale zorgverlening te identificeren. De methode sluit goed aan bij de wensen van de huisarts. Huisartsen en verpleegkundigen die met Easycare-TOS gewerkt hebben, vinden de methode van meerwaarde. Zij geven daarnaast aan dat de tijdsinvestering aanzienlijk is maar acceptabel. Ouderen waarderen de persoonlijke aandacht en brede screening. De doelmatigheid van het identificeren van kwetsbare ouderen als doelgroep voor integrale ouderenzorg dient in toekomstig onderzoek verder bestudeerd te worden.

Doel

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en valideren van een goed functionerende en efficiënte methode om kwetsbare ouderen te identificeren als doelgroep voor integrale zorgverlening. Daarnaast is onderzocht of Easycare-TOS acceptabel is voor gebruik in de dagelijkse praktijk van de huisarts.

Resultaten

  • Het kwetsbaarheidsoordeel volgens Easycare-TOS correleert met andere kwetsbaarheids- en aanverwante begrippen. De Easycare-TOS heeft een acceptabele interbeoordelaar betrouwbaarheid (mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars).
  • Rekening houdend met leeftijd en geslacht is men op basis van het Easycare-TOS kwetsbaarheidsoordeel beter in staat om in te schatten of achteruitgang in activiteiten van dagelijks leven (ADL), institutionalisering en overlijden in de toekomst optreden dan op basis van informatie over de aanwezigheid van polyfarmacie en multimorbiditeit alleen.
  • Beoordeling van het optreden van negatieve gezondheidsuitkomsten met behulp van Easycare-TOS door de huisarts is bijna even nauwkeurig als het oordeel van een klinisch geriater. Doordat de huisarts hierbij echter gebruik kan maken van beschikbare informatie is deze beoordeling wel efficiënter: slechts bij ongeveer de helft van alle ouderen hoeft een uitgebreide probleemanalyse uitgevoerd te worden.
  • Easycare-TOS is een geaccepteerde methode voor de identificatie van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijken die deelnamen aan deze studie. Huisartsen en praktijkondersteuners vinden de methode van meerwaarde en de tijdsinvestering aanzienlijk, maar acceptabel. De methodiek sluit goed aan bij hun werkwijze en het heeft voor hen meerwaarde dat het eindoordeel (wel of niet kwetsbaar) gebaseerd is op hun eigen klinische afweging en niet (alleen) op een numerieke score. Ouderen waarderen de persoonlijke aandacht en brede screening.

Methode

  • Valideringsstudies: observationeel (exploratief/prospectief) (cohort)onderzoek voor het bepalen van constructvaliditeit (begripsvaliditeit), betrouwbaarheid, prognostische (voorspellende) validiteit en vergelijking met het oordeel van de geriater.
  • Haalbaarheidsstudie: mix methods design, een kwalitatieve evaluatie door middel van een vragenlijstonderzoek onder alle deelnemende huisartsen en praktijkverpleegkundigen (n=25) gevolgd door semigestructureerde interviews met geselecteerde deelnemers (9 patiënten en 12 professionals).

Setting

Zes huisartsenpraktijken (12 huisartsen en 13 praktijkverpleegkundigen) in en rondom Nijmegen.

Deelnemers

587 patiënten van 70 jaar en ouder.

Belangrijkste uitkomstmaten valideringsstudie

Oordeel over kwetsbaarheid en onderliggende domeinen (ziekten, medicatie, cognitie, zicht en gehoor, functionele status, mobiliteit, mentaal welzijn en sociale context).

Belangrijkste onderwerpen haalbaarheidsstudie

Verschillende onderwerpen met betrekking tot ervaringen met en de aanvaardbaarheid van Easycare-TOS.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gelegd, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Easycare-TOS (pdf)

Meer onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...