Onderwijsmodule: gedragsverandering bij dementie NPO-project

Titel: Omgaan met gedragsverandering bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten
Projectnummer: 330030004
Doelgroep: leerlingen en vaste verzorgenden met niveau 2-4
Startdatum: juli 2011
Looptijd: een jaar
Organisatie: Stichting de Wielborgh

Waarom is het project gestart?

Stichting de Wielborgh is een organisatie met vier woon-zorgcomplexen en aanbod van thuiszorg. De huidige doelgroep van de Wielborgh is, net als bij veel andere zorgorganisaties, in de laatste jaren niet alleen in leeftijd maar ook in zorgzwaarte sterk veranderd. Cliënten hebben gemiddeld een hogere leeftijd en de zorgvraag is gecompliceerder geworden. Ook zijn er meer cliënten met psychogeriatrische ziektebeelden. Het is belangrijk dat medewerkers geschoold worden om deze ouderen de juiste zorg en begeleiding te kunnen blijven bieden. Deskundige medewerkers en deskundige zorg maken het voor ouderen met psychogeriatrische problemen mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Wat houdt het project in?

De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een onderwijsprogramma rondom individuele psychogeriatrische cliënten en hun mantelzorgers en deze als pilot in te voeren. De onderwijsmodulen betreffen zowel een bij- en nascholing voor de verzorgende niveau 2 tot en met 4 binnen zorgorganisaties, als een onderdeel in de mbo-opleidingen zorg, niveau 2 tot en met 4.

Wat is de aanpak?

De inhoud van de onderwijsmodule wordt gebaseerd op resultaten van de best practices van het psychogeriatrisch netwerk van Drechtzorg. Daarbij is aandacht voor het vraaggericht inspelen op het verschil in gedrag van cliënten met verschillende (culturele) achtergronden. De onderwijsmodule sluit nauw aan bij de volgende competenties uit het beroepscompetentieprofiel van verzorgenden van de Wielborgh:

  • het afstemmen van de zorg op lichamelijke en geestelijke conditie van de cliënt;
  • het begeleiden van ouderen in verschillende complexe situaties in verschillende levensfasen;
  • het bewaken van de continuïteit en kwaliteit van cliëntgerichte zorg.

Er wordt een uitgebreide module (8 x 3 uur) ontwikkeld voor verzorgenden met een taakaccent rondom psychogeriatrie. Ook wordt een module (4 x 3 uur) ontwikkeld voor algemene deskundigheidsbevordering bij leerlingen en medewerkers. Binnen de Wielborgh vindt vervolgens een pilot met scholing plaats. De scholing wordt vanuit het Albeda college in de regio Rotterdam Rijnmond aangeboden bij vijftig vestigingen. Door de brede variatie in thema’s en de mogelijkheid om het in losse onderdelen af te nemen wordt de scholing zeer toegankelijk voor andere zorg- en onderwijsorganisaties. Door het werken met individuele casussen is het onderwijs gemakkelijk op maat te maken voor intramurale en extramurale zorgorganisaties.

Wat gaat het opleveren?

Een onderwijsmodule over het omgaan met gedragsverandering bij dementie. De module wordt zo ontwikkeld dat deze praktisch toepasbaar en overdraagbaar is als lesmateriaal, in zijn geheel of in onderdelen, aan zorgorganisaties en andere mbo-opleidingen voor verzorgenden niveau 2 tot en met 4. De onderwijsmodule wordt onder meer beschikbaar gesteld aan het netwerk psychogeriatrie van Drechtzorg en aan Calibris. Kijk voor meer informatie op het Zorg voor Beter Kennisplein VVT.

Meer informatie

K. Weiland,  secretariaat@wielborgh.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...