Netwerkbijeenkomst Landelijk Netwerk Dementie

02 november 2015

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Dementie

Op 14 oktober vond de netwerkbijeenkomst Landelijk Netwerk Dementie plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Ketenregisseurs, casemanagers en andere professionals kwamen naar Amersfoort om met elkaar de ontwikkelingen in de dementiezorg te bespreken. Ook bood deze bijeenkomst de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Dementiebrief

Ondertussen is iedereen er van doordrongen dat dementie een steeds grotere rol speelt in onze samenleving en dat het begrip voor dementie moet worden vergroot. De Dementiebrief van de staatssecretaris kan gezien worden als een extra stimulans om met elkaar te bewerkstelligen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers een betere kwaliteit van leven krijgen. Dit betekent niet alleen meer begrip en steun maar ook: beter aansluiten bij de wensen van mensen met dementie.

Experimenten Dementie

In de Dementiebrief worden ook de Experimenten Dementie genoemd. In tegenstelling tot de AWBZ kent de Wet langdurige zorg een zogeheten experimenteerartikel, bedoeld om innovatie in de langdurige zorg te stimuleren. Dit artikel geeft de bevoegdheid om buiten de wettelijke voorschriften van de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet te experimenteren. De Experimenten Dementie maken hier gebruik van. Zes netwerken dementie hebben een plan ingediend om de experimenten uit te voeren. Meer weten over de experimenten? Neem contact op met Corine van Maar, senior adviseur Vilans, c.vanmaar@vilans.nl.

Advies ketenregisseurs naar VWS

Naar aanleiding van de vorige LND-bijeenkomst (juni 2015) hebben de ketenregisseurs van de netwerken dementie het advies over casemanagement (pdf) en het in stand houden van de netwerken aan staatssecretaris van Rijn overhandigd. Namens alle ketenregisseurs is het advies in september in Den Haag toegelicht.  In november vindt een vervolgafspraak met het ministerie van VWS plaats, na de uitkomsten van het rapport over Experimenten Dementie van het bureau HHM. Els van der Veen en Elzaline Schraa houden de ketenregisseurs op de hoogte.

Workshops

Tijdens de LND-bijeenkomst van 14 oktober waren verschillende workshops. In elke workshop werd een specifieke cliëntengroep belicht: migranten en dementie, dementie op jonge leeftijd en verstandelijke beperking en dementie.

Migranten en dementie

Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het programma Samen Sterk naar aanleiding van een vraag van het Transmuraal Netwerk Midden Holland: Hoe kunnen we migranten meer betrekken bij het dementienetwerk? Vaak is dat lastig, ook door het taboe dat heerst rond dementie. Geheugenverlies hoort, volgens deze groep, bij het ouder worden. Tijdens de workshop werden ideeën, kennis en ervaringen gedeeld over hoe we de migrant beter kunnen bereiken, begrijpen en informeren.

Tijdens deze workshop stonden 3 vragen centraal:

  • Hoe bereik ik migranten met dementie? Door expert Chandra Verstappen van Pharos.
  • Hoe maak ik dementie bespreekbaar bij mensen met dementie? Door expert Mustafa el Filali van Pharos.
  • Hoe hoor ik de wensen en behoeften van migranten met dementie? Door experts Jos van Campen, klinische geriater van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en Özgül Uysal- Bozkir, (neuro)psycholoog en PHD-student AMC.

Verrassende ideeën kwamen naar voren, onder andere dat het van belang is om de 2e en 3e generatie te betrekken bij het informeren en voorlichten over dementie en de gevolgen daarvan te betrekken. Netwerken dementie kunnen de opgedane kennis gebruiken om in hun regio stappen te zetten om migranten te betrekken bij hun netwerk. De volgende stap is de ideeën met elkaar te bespreken en te kijken welke we kunnen toepassen en hoe we dat doen. Het is tenslotte van belang dat ook deze groep weet wat dementie is en welke activiteiten er zijn die hen ondersteunen.
Bekijk alle antwoorden op de 3 vragen (pdf)

Dementie op jonge leeftijd

In 2003 is het initiatief genomen om organisaties die zorgvoorzieningen voor jonge mensen met dementie bieden, bijeen te brengen en te laten samenwerken in een Landelijke Stuurgroep. Deze Stuurgroep heeft baanbrekend werk verricht voor de behandeling en de zorg voor deze groep, onder andere door het opzetten van een zorgprogramma, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling.

In de workshop vertelden Monique Hertogs, lid van het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd, en Marian Salari, adviseur van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd, de workshopleden wat het betekent voor de cliënt als deze op jonge leeftijd dementie krijgt, en wat het betekent voor de partner, kinderen en eventueel ouders. Zij lichtten toe hoe belangrijk het is dat daar op landelijk en regionaal niveau, in zorgketens, aandacht voor is en dat de kennis wordt gebundeld en gedeeld. Ze besteedden speciale aandacht aan de casemanagers die gespecialiseerd zijn op dit gebied en een belangrijke coördinerende functie hebben tijdens het ziekteproces.
Download de presentatie Jonge mensen met dementie (pdf)

Verstandelijke beperking en dementie

In deze workshop lag de nadruk op de ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie die vaak voorkomt bij ouder wordende mensen met het syndroom van Down. Zowel in frequentie als intensiteit zijn de verschillen met mensen zonder beperking opvallend. We kwamen tot de slotsom dat veel kennis aanwezig is bij de grote instellingen die mensen met Alzheimer en het syndroom van Down begeleiden en verzorgen. Het bestaan van deze kennis is bij gemeenten nog lang niet voldoende bekend. Dat is jammer, want deze expertise is waardevol; vooral bij vroegtijdige onderkenning in de thuisbegeleiding. Tot slot werd het initiatief van de Dementietafel geprezen. Het biedt mantelzorgers, familie en begeleiders de gelegenheid in een ontspannen en open sfeer ervaringen uit te wisselen en hun zorgen te delen. Alle provincies hebben hier goede ervaringen mee.

Deltaplan Dementie Jaarevent 2015

’s Middags werd op dezelfde locatie het Deltaplan Dementie Jaarevent 2015 georganiseerd. Lees het verslag.

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...