Academisch Centrum Netwerk Ouderen Limburg

ACZIO gaat de zorg voor kwetsbare ouderen en hun welzijn verbeteren. Het netwerk wil ervoor zorgen dat wetenschap, beleid en praktijk structureel samenwerken aan de benodigde oplossingen. De partners in het netwerk bouwen proactief aan een gezamenlijk en samenhangend aanbod voor ouderen. De behoeften van de ouderen zelf zijn daarbij leidend. Uiteindelijk zal dat bijdragen aan meer kwaliteit van leven.

Thema’s

ACZIO heeft voor de komende jaren een onderzoeks- en ontwikkelagenda opgezet. Het netwerk ontwikkelt projecten rond een drietal thema’s. Daarin staan centraal: diagnostiek, signalering, preventie, kwetsbaarheid en de effectiviteit van zorg. Hieronder de thema’s:

  • Kwaliteit van leven
    Op dit terrein is meer kennis nodig. Ook zijn verbeteringen in de praktijk noodzakelijk. ACZIO wil zich richten op onderwerpen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid, mobiliteit, bejegening en eenzaamheid.
  • Ketenzorg
    Schotten in de zorg leiden vaak tot veel problemen. ACZIO zal verbeterprojecten in gang zetten vanuit een maatschappijbrede en zorgbrede benadering van ketenzorg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen als de regiefunctie van de huisarts, de samenwerking tussen disciplines, preventie, en de communicatie tussen zorgverleners.
  • Sociale ondersteuning
    Sociale ondersteuning is essentieel in het leven van kwetsbare ouderen. Het netwerk besteedt aandacht aan onderwerpen als cliëntensysteem, mantelzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, communicatie, wonen en wijkgebonden zorg.

Inbreng ouderen

Ouderen hebben binnen ACZIO op verschillende niveaus een bestuurlijke rol. Ook brengen ze hun visie in via interviews en focusgroepen. Daarbij wordt het perspectief van ouderen gekoppeld met inzichten van bijvoorbeeld onderzoekers en bestuurders. Een speciale functionaris ondersteunt de ouderen zodat zij zo goed mogelijk hun inbreng kunnen leveren.

Regiofilm ouderenparticipatie

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Bijzonderheden

Het netwerk ziet kwetsbaarheid niet als een vaststaand gegeven. Het netwerk wil juist de (rest)capaciteiten van ouderen versterken en mogelijkheden benutten. ACZIO benadert de ouderenzorg integraal, waarbij alle settings betrokken worden. Dus intramuraal, transmuraal, extramuraal en maatschappelijk. Voor ogen staat een geïntegreerd zorgmodel. De ambitie is om met nieuwe oplossingen te komen voor de gesignaleerde knelpunten in de zorg aan ouderen. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen ACZIO wordt samengewerkt in een lerend netwerk. Daarbij gaat het om het continu verbeteren van de praktijk, door interactie tussen alle betrokken partijen.

Partners

ACZIO bouwt voort op bestaande structuren in de regio. Inmiddels telt het netwerk 44 deelnemers.

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten

Meer informatie

Nicole Maraite, coördinator Programmabureau ACZIO
Telefoon: 043 - 3871489
Mail: info@aczio.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...