Financieringsmodellen voor NPO-innovaties NPO-project

Titel: INVEST NPO. Duurzame borging van samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Van regionale initiatieven naar landelijk implementeerbare financieringsmodellen.
Doelgroep: transitie-experimenten van het NPO
Startdatum: mei 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

De transitie-experimenten van de verschillende NPO-netwerken bestaan meestal uit complexe interventies. Belangrijke voorwaarde voor verankering hiervan is financiële borging. Daarbij is het nodig dat alle essentiële componenten in onderlinge samenhang gefinancierd worden. In de praktijk betekent dit financiering door verschillende partijen (overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en uit verschillende bronnen (Wmo, Zorgverzekeringswet en AWBZ). Deze versnippering maakt het lastig om nieuwe ontwikkelingen financieel te borgen.

Wat houdt het project in?

Het project onderzoekt in een vroeg stadium met alle betrokken partijen waar zich knelpunten voordoen in de borging van financiering. Dan kunnen de partijen kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor financiering van de transitie-experimenten na afloop van de subsidieperiode en voor zorginnovaties in de toekomst.

Wat is de aanpak?

Enerzijds onderzoekt het project de knelpunten voor de borging van financiering na afloop van de subsidieperiode. Dat gebeurt op landelijk niveau en vanuit de inhoud en huidige financiering van transitie-experimenten. Deze informatie wordt met stakeholders en experts besproken om te komen tot oplossingsrichtingen. Dit is weer de basis voor conceptmodellen voor financiering. Deze worden vervolgens in een interactief proces met stakeholders verfijnd en aangepast. Anderzijds volgt het project het proces van borging en financiering zoals in een aantal NPO-netwerken al in gang is gezet. Daaruit kunnen knelpunten, oplossingsrichtingen en succesfactoren worden afgeleid. Ook geeft het informatie over oplossingen die men in de praktijk wil toepassen.

De input wordt besproken in een landelijke klankbordgroep van experts. Daarin participeren vertegenwoordigers van ZN, CVZ, NZa, VNG en het ministerie van VWS. Zij bespreken de haalbaarheid en duurzaamheid van de potentiële modellen in het kader van huidig en toekomstig beleid.

Wat gaat het opleveren?

Het project levert praktische aanbevelingen op voor borging van de financiering op basis van inzicht in knelpunten en in verwachtingen van stakeholders.

Publicaties

Meer informatie

Drs. A.J. Theuws,  arianne.theuws@maastrichtuniversity.nl
Dr. S.O. Hobma,  sjoerd.hobma@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...