Evaluatie van casemanagement dementie NPO-project

Titel: Evaluatie van casemanagement dementie 
Projectnummer: 313100302
Doelgroep: dertien perifere netwerken voor ketenzorg dementie
Startdatum: december 2009
Looptijd: 30 maanden
Organisatie: NIVEL

Waarom is het project gestart?

Vanaf de eerste verschijnselen van dementie tot aan het overlijden maken mensen met dementie en hun mantelzorgers een langdurig zorgtraject door. Daarin blijkt de afstemming tussen diverse zorgaanbieders belangrijk. Het programma Ketenzorg Dementie geeft deze afstemming vorm door de inzet van casemanagement. Hierover is echter nog veel onduidelijk. 

Wat houdt het project in?

Het project zorgt voor meer inzicht in de diverse vormen van casemanagement en in de randvoorwaarden voor implementatie, de succes- en faalfactoren en kosten en baten van de diverse varianten.

Wat is de aanpak?

De projectgroep bekijkt in iedere regio (Friesland, Groningen, Haaglanden, Helmond, Land van Cuijk, Lekstroom, Midden-Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Veluwe Oost, Waardenland, West-Utrecht en Zaanstreek) hoe het casemanagement is vormgegeven. Bijvoorbeeld als het gaat om organisatorische inbedding, inhoud en professionele achtergrond van de casemanagers. Speciale aandacht gaat uit naar implementatievoorwaarden en succes- en faalfactoren. Op twee momenten vindt vragenlijstonderzoek plaats onder mantelzorgers, ongeveer veertig per regio. Daarin wordt gevraagd naar wensen en problemen, sociaal-demografische gegevens, kwaliteit van leven, zorggebruik van zorgvrager en tevredenheid. Aanvullend houden de onderzoekers focusgesprekken met een deel van de mantelzorgers. Die gaan onder meer over de ervaring met casemanagement. Ook vindt per netwerk een online focusgroepsgesprek plaats met betrokken professionals en wordt een kosten-batenanalyse gemaakt.

Wat gaat het opleveren?

Het project geeft inzicht in de vormgeving van casemanagement bij dementie. Na het project is duidelijk wat de succes- en faalfactoren zijn, de effecten voor mantelzorgers en de kosten en baten bij de diverse varianten.

Meer informatie

Prof. dr. A.L. Francke,  a.francke@nivel.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...