Samenvatting onderzoek Op weg naar herstel

Het project 'Op weg naar herstel' heeft een Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg ontwikkeld en geïmplementeerd om de continuïteit en coördinatie van revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg) te verbeteren.

Om de continuïteit en coördinatie van revalidatiezorg voor ouderen in de regio Maastricht te verbeteren, is een zorgpad ontwikkeld en geïmplementeerd voor de doelgroep 'overige diagnosen', dit zijn alle diagnosen behalve CVA en orthopedie. Het zorgpad is ontwikkeld en geïmplementeerd door middel van literatuuronderzoek, consultatie van experts en werkgroepen van zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Dit heeft geresulteerd in een zorgpad waarin afspraken zijn vastgelegd over triage, overdrachten, transfer en communicatie tussen zorgverleners van het ziekenhuis, de geriatrische revalidatiezorg en de eerste lijn. Deze samenvatting is gebaseerd op het ZonMw eindverslag.

Conclusie

Op basis van de resultaten uit het project wordt geconcludeerd dat het zorgpad geriatrische revalidatiezorg na 9 maanden geen significante effecten heeft op zelfredzaamheid (mobiliteit en zelfzorg), bredere dagelijkse activiteiten zoals hobby’s en activiteiten buitenshuis, participatieniveau, ervaren gezondheid, ervaren kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van cliënten. Wel voeren patiënten na 3 maanden meer bredere dagelijkse activiteiten uit zoals hobby’s en activiteiten buitenshuis. Daarnaast heeft het zorgpad bij mantelzorgers gezorgd voor een lagere zorglast na 3 maanden. Op kwaliteit van leven en objectieve zorgbelasting onder mantelzorgers worden geen significante verbeteringen waargenomen.

De totale kosten in het zorgpadcohort blijken significant te zijn verminderd en ook het aantal cliënten die na opname in de GRZ worden ontslagen naar de thuissituatie is significant toegenomen. Het zorgpad is echter niet volledig naar protocol uitgevoerd en voornamelijk in de tijdigheid en kwaliteit van overdrachten is nog verbetering mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking tussen de geriatrische revalidatiezorg en de eerste lijn, en de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners verder uit te breiden. In dit gedeelte van het zorgpad kan nog veel winst worden gehaald. De procesevaluatie laat zien dat zorgverleners over het algemeen tevreden zijn met het zorgpad en dat de afspraken als nuttig worden ervaren.

Lees ook het bericht op Skipr: Daling kosten door Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg 

Resultaten

Bij vergelijking van de twee cohorten laten de resultaten na 3 maanden een verbetering zien in het uitvoeren van bredere dagelijkse activiteiten zoals hobby’s en activiteiten buitenshuis onder patiënten in ervaren zorglast onder mantelzorgers (allen ten voordele van het zorgpadcohort). Op de overige uitkomstmaten is geen significant verschil aanwezig. Zorg gerelateerde kosten na 9 maanden waren aanzienlijk lager in het zorgpadcohort en significant meer patiënten worden ontslagen naar de thuissituatie.

Doel

Het doel van het project Op weg naar herstel is het optimaliseren, implementeren en evalueren van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg voor ouderen met heterogene problematiek in de regio Maastricht en het voorbereiden van de landelijke implementatie van het zorgpad. Via het bereiken van bovenstaand doel wordt geprobeerd de zelfredzaamheid, functiebehoud, sociale participatie en ervaren kwaliteit van leven van de ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Daarnaast wordt beoogd de zorglast voor mantelzorgers te verminderen en het aantal heropnames in ziekenhuis of herstelafdeling te verminderen en definitieve opname in zorginstellingen uit te stellen.

Methode

De effecten van het zorgpad zijn geëvalueerd in een prospectieve cohortstudie met twee cohorten van patiënten en mantelzorgers.

Deelnemers

49 patiënten en 26 mantelzorgers zijn geïncludeerd in het referentiecohort (in 2011-2012) en 113 patiënten en 37 mantelzorgers in het zorgpadcohort (in 2013-2014).

Belangrijkste uitkomstmaten

Uitkomstmaten van patiënten waren zelfredzaamheid, dagelijkse activiteiten, participatie, kwaliteit van leven en psychisch welbevinden. Bij mantelzorgers waren dit ervaren zorglast, kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en objectieve zorgbelasting. Daarnaast is nagegaan wat de effecten van het zorgpad waren op zorg gerelateerde kosten onder patiënten.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...