Samenvatting onderzoek meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

In de cross-sectionele substudie naar meetinstrumenten voor kwetsbaarheid zijn bij 350-400 ouderen de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit bepaald van de Intermed cliënt-versie en de Welbevinden lijst (GWI: Groninger Welbeing Indicator). Het onderzoek toonde aan dat deze vragenlijsten goed correleren met diverse andere uitkomsten die belangrijk zijn voor de persoon. De GWI geeft de ouderen de vrijheid om in de eerste plaats zelf te bepalen wat belangrijk is. Een nieuwe zienswijze op welbevinden. Lees de samenvatting van het onderzoek, die is gebaseerd op het ZonMw-eindverslag.

Conclusie

Voor de GFI en de Intermed is er uitgebreid validatie-onderzoek gedaan in verschillende databestanden. De instrumenten zijn in een zelfinvulversie goed bruikbaar en valide in de gehele range van ouderen. Bij heel kwetsbare ouderen zijn de vragenlijsten goed bruikbaar met hulp van iemand uit de mantelzorg of de professionale zorg. Het onderzoek toonde aan dat deze vragenlijsten goed correleren met diverse andere uitkomsten die belangrijk zijn voor de persoon. De resultaten zijn opvallend stabiel doorheen zeer verschillende populaties ouderen en doorheen alle leeftijd strata.

Daarmee is deze kerninformatie geschikt voor een algemene selectie en triage zoals een ander NPO-experiment laat zien. Met deze zienswijze op welbevinden gaan de onderzoekers een nieuw pad op. Met de Groningen Wellbeing Indicator (GWI) geven ze de ouderen de vrijheid om in de eerste plaats zelf te bepalen wat belangrijk is. Dat lijkt een open deur maar is het allerminst omdat QOL in de zorg uitgaat van een aan ziekte gerelateerde normatieve lijst met negatief welbevinden. Op groepsniveau kunnen onderzoekers relevante verschillen laten zien tussen ouderen en instellingen. Op individueel niveau is de systematiek een goede leidraad voor een gesprek over welbevinden. De GWI is het begin van een traject waarin welbevinden een centrale plaats heeft in het organiseren en evalueren van wonen-welzijn-zorg arrangementen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de zelfinvulversies van de GFI (kwetsbaarheid) de INTERMED (zorgcomplexiteit) en de GWI (welbevinden) in psychometrische zin bruikbare en valide vragenlijsten zijn. De onderzoeksresultaten die betrekking hebben op de mate waarin de GFI daadwerkelijk ongewenste uitkomsten kan voorspellen, zoals overlijden, ziekenhuisopname en zorgkosten, zijn op groepsniveau positief. Inmiddels maken we uit de combinatie GFI en Intermed segmentaties die op populatieniveau zinvol zijn in het wonen-welzijns-zorg domein.

Doel

Het doel van het project is om instrumenten voor kwetsbaarheid te onderzoeken op hun betrouwbaarheid en geldigheid. Het gaat om:

  • de Groninger Frailty Indicator (GFI, voor het meten van de kwetsbaarheid van ouderen);
  • de INTERMED cliëntversie (voor het meten van de complexiteit van de (zorg)situatie van ouderen);
  • de Groninger Welbeing Indicator (GWI, Welbevindenlijst om het welbevinden van ouderen te meten).

Methode

Voor een deel is er gebruik gemaakt van bestaande data zoals uit Lifelines en uit de 85+ studie, voor een deel zijn er data prospectief verzameld zodat er controle was over de steekproef en de variabelen. Er is zowel cross-sectioneel als longitudinaal gekeken.

Setting

Bij ouderen thuis of in de instelling waar ze verblijven.

Deelnemers

65-plussers in regio Noord-Nederland.

Interventie

In de cross-sectionele substudie zijn in 350-400 ouderen de klinimetrische eigenschappen (bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit) bepaald van de INTERMED cliënt versie en de Welbevinden lijst. In de longitudinale substudie II zijn ongeveer 165.000 mensen geïncludeerd. Onder de ouderen die gerekruteerd werden in 2009 (5.500-6.500 ouderen) zijn de predictieve validiteit van de GFI, de INTERMED en de Welbevinden lijst vastgesteld op gezondheidsuitkomsten, zoals welbevinden en opname op langdurige zorg, op 12 maanden na inclusie. In de laatste substudie II is ook de prevalentie van kwetsbaarheid bepaald in verschillende subgroepen van thuisverblijvende en langdurig opgenomen ouderen.

Belangrijkste uitkomstmaten

Kwetsbaarheid, zorgvragen (zorgcomplexiteit) en het welbevinden van ouderen.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...