Evaluatie en resultaten EigenKrachtWijzer

De EigenKrachtWijzer is geƫvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

De in de EKW benoemde problemen hebben een grote overeenstemming met de problemen die de ouderen in het algemeen ervaren. Ook lijkt het invullen van de EKW eraan bij te dragen dat ouderen zich meer bewust worden van hun beperkingen op het gebied van mobiliteit en dagelijkse activiteiten. Maar, het advies vanuit de EKW biedt onvoldoende oplossing voor het probleem (geen statistisch significante verbetering in de interventie groep). Dit blijkt ook uit het feit dat de meeste deelnemers zich het gegeven advies niet konden herinneren of dit niet voldoende vonden. Wel was het merendeel van de deelnemers overwegend positief over het invullen van de EKW.

Resultaten

Van de mensen die de EKW hebben ingevuld, is de meerderheid overwegend positief. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het rapportcijfer: de helft van de mensen gaf een 7 of hoger. De meeste ouderen vonden de onderwerpen van de EKW relevant. Meer dan de helft van de deelnemers was tevreden of gedeeltelijk tevreden over de EKW en ruim 30% zou de EKW aanbevelen aan iemand anders. De in de EKW benoemde problemen hebben een grote overeenstemming met de ervaren problemen en behoeften die de ouderen hebben vermeld in de AMC vragenlijsten.

Op de gestandaardiseerde uitkomstmaten van deze studie had de interventie geen statistisch significant effect. De meerwaarde van de EKW voor de oudere is niet bewezen als het gaat om kwaliteit van leven, beperkingen in dagelijkse activiteiten, en gevoelens van eenzaamheid of verschuiving in gebruik van voorzieningen. Echter, uit voorlopige analyses van de open vragen over ervaren problemen en behoeften bleek dat het aantal genoemde probleemgebieden wel meer afnam in de interventiegroep dan in de controlegroep. Het invullen van de EKW lijkt eraan bij te dragen dat ouderen zich meer bewust worden van hun beperkingen op het gebied van mobiliteit en dagelijkse activiteiten.

Doel

Er is onderzocht of het doorlopen van de EKW er toe leidt dat ouderen meer inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden om zelf hulpbronnen te activeren. De vraag is of ouderen vooraf aan het invullen van de EKW andere ondersteuningsbehoeften benoemen dan na het doorlopen van de EKW. En of zij andere oplossingen kunnen benoemen na het invullen van de EKW.

Methode

Om de effecten van het doorlopen van de EKW over een langere periode te kunnen meten is een gerandomiseerde studie opgezet, waarbij twee groepen ouderen uit de gemeente Almere met elkaar vergeleken werden. Door loting werd de helft (109) toegewezen voor deelname aan de interventiegroep en de andere helft (109) aan de controlegroep.

Setting

Digitaal.

Deelnemers

De doelgroep voor het ouderenonderzoek bestond uit oudere cliƫnten (65 jaar en ouder) van vijf verschillende welzijn- en zorgorganisaties in de gemeente Almere.

Interventie

De ouderen in de interventiegroep werden uitgenodigd de EKW in te vullen in de periode van maart tot en met juni 2011. Getrainde vrijwilligers van het ondersteuningsteam boden hulp aan ouderen die de EKW niet zelfstandig (alleen of met hulp van een naaste) konden of wilden invullen via het internet.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Kwaliteit van leven, beperkingen in dagelijkse activiteiten, en gevoelens van eenzaamheid.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Al of niet zelfstandig invullen EKW, wijziging in aanspraak op voorzieningen.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...