Aanpak DELFGOUD-programma

DELFGOUD is een 3-jarig project dat zich richt op de bevordering van levenskwaliteit van zelfstandig wonende 70-plussers.

Het uitvoeren van een lokaal DELFGOUD-programma bestaat uit de volgende stappen:

Aanpak

a) De voorbereiding

 • Creëren van het draagvlak dat nodig is om het project te kunnen uitvoeren.
 • Kiezen van samenwerkingspartners die samen de projectgroep vormen.
 • Maken van een buurtscan van de wijken die in aanmerking komen.
 • Selectie van de wijk of wijken.
 • Keuze voor de doelgroep.

b) De uitvoering van het project.

Duur: 12 maanden. Onderdelen zijn:

 • Planning maken en taken verdelen.
 • Werven en selecteren van deelnemers.
 • Zaalprogramma voor deelnemers van 12 maanden. Aangevuld met:
  • training sociale vaardigheden en weerbaarheid;
  • een training ‘kennismaken met elkaar’;
  • een training ‘omgaan met sombere gedachten’;
  • gezondheidsvoorlichting over ontspannen bewegen, medicijngebruik en gezonde voeding.

De medewerkers zijn opgeleide en gecertificeerde spel- en sportleiders, met affiniteit of ervaring met het werken met oudere senioren met eenzaamheid. Zij begeleiden de senioren naar een actievere en participerende leefstijl.

c) Nazorgfase.

Duur: 24 maanden Begeleidingsprogramma om gedragsbehoud te bevorderen.

Werkzame elementen

Het uitvoeringsprotocol met beschrijvingen van de volgende activiteiten:

 • voorbereiding
 • werving
 • fittest
 • programma
 • gedragsbehoud

Randvoorwaarden

 • Goede samenwerking tussen de partijen die samen het project voorbereiden en uitvoeren.
 • Medewerkers met de juiste achtergrond, zoals bewegingsopleiding.
 • Medewerkers met andere achtergrond zoals verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, huisartsen, praktijkondersteuners.
 • Een wijk met voldoende omvang. Het project schrijft ongeveer 1400 personen tussen 65-85 jaar aan, met een lage sociaal-economische status.
 • Duur van het project is 36 maanden exclusief  4-6 maanden voorbereidingstijd.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

De uitvoering van DELFGOUD vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen:

 • gemeente
 • ouderen
 • het wijkcomité
 • welzijnsorganisaties
 • aanbieder van beweegactiviteiten
 • GGZ
 • eerstelijnsinstellingen

Zonder samenwerking tussen deze partijen is de uitvoering van DELFGOUD niet mogelijk.

 • Het is noodzakelijk dat degenen die de ouderen benaderen, de lesgevers en de testleiders van de fitheidtest zijn geschoold en getraind.
 • Bewegingsprogramma’s zoals Delfgoud hebben een nadeel voor professionals die beweeggroepen begeleiden. Ze kunnen er niet van leven omdat het vaak maar om een paar groepen per gemeente gaat.
 • De professionals die lesgeven zijn gespecialiseerd in ouderen en vinden het aantrekkelijk om aan deze groep les te geven.
 • Eerstelijnszorgsinstellingen en welzijnsinstellingen vinden DELFGOUD tijdrovend: het duurt lang (4-6 maanden voorbereiding, 1 jaar uitvoering en 2 jaar ondersteuning) en het vraagt veel aandacht (die niet altijd wordt vergoed).

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Het DELFGOUD-programma is gemaakt voor kwetsbare ouderen in achterstandswijken. Werving van de doelgroep moet persoonlijk gebeuren. Het is een kwetsbare groep, waarin meestal als gevolg van ziekten en overlijden deelnemers uitvallen. Nieuwe groepsleden werven gebeurt vaak door gebruik te maken van het sociale netwerk van de deelnemers.

Beweeggedrag is goed beïnvloedbaar bij deze doelgroep. Voedingsgedrag en het aanleren van sociale vaardigheid en weerbaarheid vraagt meer tijd dan 12 maanden.
 
Ondersteuning van groepen ter bevordering van gedragsbehoud en sociale participatie is zonder meer haalbaar.

De groep heeft weinig inkomen. Het doel is om de kosten van de zaal en de lesgever door de groepsleden te laten betalen. Dit is alleen mogelijk als er voldoende groepsleden zijn en de kosten van de zaal en lesgever betaalbaar zijn. Het maximale bedrag is €3,50 per groepsbijeenkomst met 18 leden per groep.
De belangrijkste drempels voor de ouderen in Delfzijl Noord om deel te nemen aan Delfgoud zijn gebrek aan motivatie, gebrek aan geld en ziekte en aandoeningen.

De deelnemers komen naar de wekelijkse bijeenkomst van de beweeggroep vanwege de sociale contacten. Ze vinden het gezellig en kunnen emoties en ervaringen delen in een ontspannen sfeer.

Kosten

Er is een Excelfile beschikbaar waarin alle kosten voor een standaard project, op basis van een inventarisatie van taken, zijn begroot. Deze is eigendom van de Stichting GALM. Aan het gebruik zijn licentiekosten verbonden.
De landelijke implementatie van GALM is gefinancierd door ZonMw. De ontwikkelkosten van GALM zijn betaald door:

 • de Nederlandse Hartstichting
 • het Fonds Ouderenhulp
 • NOC*NSF

Financiering van de uitvoering van GALM-projecten gebeurt door gemeenten en door bewegingstimuleringscampagnes zoals Sportimpuls. Het stimuleren van bewegen van ouderen met wijkgerichte preventieprogramma’s gebeurt tegen kostprijs. Het is een not-for-profitorganisatie.

Regionale afspraken

Delfgoud heeft afspraken gemaakt met GALM om regionaal samen te werken bij de landelijke implementatie. GALM werkt samen met alle provinciale sportorganisaties in Nederland. DELFGOUD is gaan samenwerken met Grip en Glans.

Lees verder

Wil je aan de slag met DELFGOUD? Dit zijn de producten die je kunt gebruiken:

 • Utvoeringsprotocol met de voorbereidings-, de wervings-, de fittest-, de programma- en de gedragsbehoudactiviteiten.
 • Vaardigheidstraining - training en map met CD voor lesgevers. 
 • De Weerbaarheidstraining - training en map.
 • De Zembla methode (aanpak om het gedragsbehoud van deelnemers aan het Delfgoudprogramma te bevorderen) is beschreven en beschikbaar via de Stichting GALM (website).
 • Een Excelfile met alle kosten voor een standaard project begroot, op basis van een inventarisatie van taken. Deze is eigendom van de Stichting GALM (website)
 • Voedingsmodule is uitgeschreven en beschikbaar.
 • Tekst voor een flyer voor het werven van deelnemers aan het programma

Deze instrumenten zijn beschreven in de Handleiding uitvoering programma DELFGOUD. Vraag de handleiding aan bij dr. M.H.G. de Greef: m.h.g.de.greef@pl.hanze.nl 

 • Een video (youtube) met uitleg over de opzet van het programma.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...