Aanpak Stem van de oudere migrant

Sleutelfiguren spelen een centrale rol bij Stem van de oudere migrant. Door hun vertrouwensband voorzien ze de ouderen van informatie en zijn ze de brug tussen de ouderen en zorginstellingen.

Aanpak

Het project Stem van de oudere migrant wordt uitgevoerd in 3 fasen:

 • Fase 1
  Opzetten van de organisatie, starten van een ambassadeursnetwerk en het zoeken en werven van sleutelfiguren.
 • Fase 2
  De sleutelfiguur:
  • legt individuele huisbezoeken af en kijkt waar behoefte is aan zorg- en welzijnsvoorzieningen. Hij informeert naar de persoonlijke ervaringen met zorg- en welzijnsinstanties;
  • organiseert algemene informatiebijeenkomsten rond gezondheidsthema’s. Hij vormt rond een bepaald thema een gespreksgroep van oudere migranten en inventariseert samen met hen de ervaren problemen in het bestaande aanbod. De themagroep zoekt contact met de betrokken instellingen en maakt afspraken, die uitmonden in verbeterprojecten;
  • monitort de voortgang van de verbeterprojecten.
 • Fase 3
  De verbeterprojecten bij de lokale aanbieders van zorg en welzijn onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat zij hier rekening mee houden in hun aanbod.
  Voorbeelden van deze verbeterprojecten zijn:
  • spiegelgesprekken met de doelgroep en de huisarts over de communicatie;
  • voorlichtingsavonden over gezondheidsproblemen die bij de doelgroep veel voorkomen;
  • tuinenproject: opknappen van tuinen van oudere migranten;
  • dagopvang projecten: het maken van een ontmoetingsplek voor ouderen.

Werkzame elementen

 • Communicatie vindt plaats op het niveau van de doelgroep.
 • Sleutelfiguren zijn bekend bij doelgroep en wekken daardoor vertrouwen.

Randvoorwaarden

 • Sleutelfiguren werven uit de lokale gemeenschap, zij moeten bekenden van de doelgroep zijn.
 • De coördinator van de sleutelfiguren heeft affiniteit met de migrantengemeenschap en is bekend met lokale aanbieders van zorg en welzijn.
 • Vanwege hun centrale rol is het nodig veel aandacht te besteden aan de selectie van sleutelfiguren.
 • Gedegen training en intervisie van de sleutelfiguren.
 • De sleutelfiguren moeten onafhankelijk zijn. Een aanstelling binnen een gemeente of zorginstelling brengt het risico op wantrouwen vanuit de oudere migranten met zich mee.
 • Zorg- en welzijnsinstellingen moeten bereid zijn ruimte te bieden voor de wensen en behoeften van oudere migranten.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Wervingstijd en voorbereidingstijd voor dit project voor oudere migranten is beduidend langer dan bij projecten met oudere autochtone Nederlanders.
 • Vertrouwen in het project vanuit de doelgroep is van groot belang. Het kweken van vertrouwen kost veel tijd, zeker bij deze kwetsbare groep.
 • Bij het benaderen van oudere migranten is het van belang dat de onderzoekers en assistenten de eigen taal spreken van de doelgroep.
 • Voorlichting aan de doelgroep over de organisatie van de gezondheidszorg en de werkwijze is van belang voor een realistisch verwachtingspatroon.
 • Professionals moeten de ouderen goed duidelijk maken wat het voordeel is van deelname. Het helpt als de ouderen op korte termijn resultaten zien. Denk daarom vanaf het begin na over wat er concreet te bieden is aan oudere migranten en zorg dat dit aanbod snel te realiseren is. Veel oudere migranten hebben (slechte) ervaringen met tijdelijke projecten waarin veel van hen gevraagd wordt maar waar zij weinig tot niets terugkrijgen. Hierdoor zijn zij niet snel bereid om deel te nemen aan weer een volgend project.
 • Zorg ervoor dat de voorlichtingsbijeenkomsten op een vaste, vertrouwde plek in de buurt plaatsvinden. Een vertrouwde ontmoetingsruimte is voor veel oudere migranten essentieel om te komen.
 • Betrokkenheid en bereidheid om cultuursensitief te werken bij de organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Een ambassadeursnetwerk van betrokken professionals is een succesfactor voor het slagen van dit project.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Belangrijke voorwaarden voor succes zijn dat de doelgroep actief deelneemt en inzet toont. Bij de start van het project moet je goed inventariseren hoe divers de groep is samengesteld. Binnen een groep migrantenouderen kunnen vele subgroepen zijn. Meer subgroepen betekent meer sleutelfiguren. De betrokkenheid van een lokale moskee is een succesfactor.

Kosten

De totale projectkosten zijn € 1.046.897. Voor een locatie met 300 oudere migranten kan het project lopen voor € 100.000. Hiervoor stel je een projectleider (0,4 fte) aan en 2-3 sleutelfiguren (0,4 fte) voor een periode van 2 jaar.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten