Missie Landelijk Netwerk Dementie

De ketens dementie in Nederland zijn sinds 2009 verenigd in het Landeliijk Netwerk Dementie (LND). Na afloop van het Landelijk Dementie Programma is het LND opgericht, omdat men elkaar wilde blijven ontmoeten. De ketens zijn in de afgelopen jaren op verschillende manieren en door verschillende organisaties ondersteund bij het ontwikkelen en in stand houden van het netwerk.

Het Landelijk Netwerk Dementie biedt ketens de juiste informatie bij het beter organiseren van ketenzorg Dementie. Onder andere door informatie-uitwisseling over best practices, succes– en belemmerende factoren per regio en ondersteuning hoe zaken aan te pakken mogelijk te maken. In de stuurgroep zitten ketenregisseurs, Alzheimer Nederland en Vilans. Het LND wordt ondersteund en gecoördineerd door Vilans.

Missie

Het Landelijk Netwerk Dementie (LND) is een Nederlands netwerk voor personen die op regionaal niveau dementie-ketenzorg organiseren. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten vormen het uitgangspunt voor vormgeving van de ketenzorg. Het LND vormt het verbindend element tussen de mensen die in de regio’s met diverse disciplines samenwerken aan deze ketenzorg.

Visie

Het LND is onafhankelijk en oefent invloed uit op omstandigheden opdat de ketenontwikkeling voor dementie wordt bevorderd.
Door het uitwisselen van ervaringen en voortgang in ontwikkelingen rondom ketenzorg, het bundelen van signalen vanuit de regio’s kan het LND een belangrijke bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de effecten van landelijk beleid op de praktijk van de ketenzorg. Dit kan leiden tot beïnvloeding van dat beleid.

Het LND draagt bij aan het uitwisselen van kennis over ketenontwikkeling.
Door thematisch de knelpunten in de ketenzorg te bespreken vindt een praktische uitwisseling van kennis en ervaringen plaats en ontstaan per thema dossiers waarin deze kennis is gebundeld.

Het LND stelt leden in staat contacten aan te gaan en te onderhouden.
Door mogelijkheden aan te reiken om in contact te treden met leden in het netwerk, kunnen LND-leden snel oplossingen vinden voor knelpunten die zij ervaren in hun praktijk van ketenorganisatie.

Naar overzichtspagina Landelijk Netwerk Dementie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten